2023

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ
GİRİŞ SINAVI (TUS) 2. DÖNEM
BAŞVURU KILAVUZU


Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden süresi içinde kontrol ediniz. Aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.


3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan bu kılavuzun uygulanması, T.C. Sağlık Bakanlığınca uygun bulunmuştur. Bu kılavuz, sınavla ilgili başvuru, sınav ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. Sınava başvuran adaylar, Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınav/yerleştirme ile ilgili açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından sınav/yerleştirmelerle ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

1. DÖNEM SINAV TARİHİ : 15 Nisan 2023

 1. DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ : 27 Ocak – 9 Şubat 2023

  (Ücret ödeme için son gün, 10 Şubat 2023)


 2. DÖNEM SINAV TARİHİ : 24 Eylül 2023

2. DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ : 4 – 14 Ağustos 2023

(Ücret ödeme için son gün, 15 Ağustos 2023)


TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 135 dakika KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ SAATİ VE SÜRESİ : 14.45, 135 dakika


SINAV ÜCRETLERİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ : 450,00 TL

KLİNİK TIP BİLİMLERİ : 450,00 TL


TUS 1. DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 16 Şubat ve 1-8 Mart 2023 TUS 2. DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 22 Ağustos 2023

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav

ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecektir.


DİKKAT! Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; yeniden şifre edinme, sonuçlara veya sorulara itiraz, vb. nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, kılavuzda ve ÖSYM’nin internet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez. Başvurusunu veya tercihini yapmayan, başvurusu veya tercihi geçersiz sayılan/iptal edilen veya silinen, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru merkezleri tarafından başvuru işlemini yapan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru esnasında verilen şifre için ücret alınmaz. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav/ek yerleştirme ücreti alınmaz.

ADRES (ÖSYM)

ÖSYM Başkanlığı 06800-Bilkent-ANKARA

Başvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:

ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent- ANKARA

ÖSYM İnternet Adresi: http://www.osym.gov.tr

Aday İşlemleri Sistemi (Başvuru, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme, tercih yapma vb.): https://ais.osym.gov.tr

Sonuçlar İçin İnternet Adresi: https://sonuc.osym.gov.tr Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 444 ÖSYM (444 67 96) ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri:

ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adres ve iletişim bilgileri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.


İÇİNDEKİLER

 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1

 2. BAŞVURU 4

  1. BAŞVURU KOŞULLARI 4

  2. BAŞVURU İŞLEMLERİ 4

  3. ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI 6

  4. BAŞVURU İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI 12

 3. S I N A V 16

  1. SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER 16

  2. SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ

   GEREÇ VE EŞYALAR 18

  3. SINAVIN UYGULANMASI 19

  4. SINAVDA KULLANILACAK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KAĞIDI 21

  5. ADAYLARIN SINAVDA TESLİM EDECEKLERİ BELGE VE EVRAK 22

  6. SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR? 22

  7. SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER 23

 4. DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ 24

 5. TERCİH BİLDİRİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 25

 6. KAYIT, ATAMA BİLGİLERİ VE GEREKLİ BELGELER 28

 7. EK YERLEŞTİRME 29

 8. YABANCI UYRUKLU ADAYLAR 30

 9. SINAV VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI 30

 10. DİĞER BİLGİLER 30

  1. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ 30

  2. KİMLİK/İLETİŞİM/EĞİTİM/DİĞER BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR 31

  3. ÖSYM İLE YAZIŞMALAR 33

  4. ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER 34

  5. ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI 34

Tablo 1A Tıp Dışı Meslek Mensupları İçin (T.D.M.M.İ) 44

Tablo 1B Mesleki Bilgi Sınavı Testlerinin Yaklaşık Kapsamları 44

Özel Koşul ve Açıklamalar

Tablo 2023-TUS 2. Dönem Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanları

* Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları Sağlık Bakanlığı tarafından daha sonra bildirilecektir.

Tablo 6 Mezun Olacağı/Olduğu Lisans Programı 45

Tablo 7 Uzmanlık Dalları Eğitim Süreleri 46


e-Devlet Şifresi ile ÖSYM Sistemlerine Giriş


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ


SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR


 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR


  1. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülecektir.


   Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunacaktır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.


   Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca TUS sorularının mezuniyet öncesi ulusal çekirdek eğitim programına uygun olması amaçlanır.


  2. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edildikten sonra K veya T puanı 45 ve üzeri olan adaylar internet üzerinden tercih bildiriminde bulunacaklardır.


   Sisteme dâhil olan kurumlar, programlar, kontenjanları, seçmede kullanılacak puan türleri özel koşulları ile birlikte ilgili tablolarda gösterilmiştir.


   Tıp dışı meslek mensupları kendileri için belirtilmiş olan varsa tıp dışı meslek mensupları için ayrılmış kontenjanlara yerleştirileceklerdir. Tıp fakültesi mezunları ise tıp dışı meslek mensupları için belirtilmiş kontenjanlar dışındaki kontenjanlara yerleştirileceklerdir.


   Sağlık Bakanlığı Adına Açılan Kontenjanlara Başvuracak Adayların Dikkatine!


   Özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına açılan kontenjanlara başvuracak adaylar 02.11.2011 tarih ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerine tâbi olacaklardır. 663 Sayılı KHK’nın Uzmanlık eğitimi yaptırılması başlıklı 56’ncı maddesi ile aşağıdaki hüküm getirilmiştir:


   “(1)Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrolarında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılabilir. Bu şekilde eğitim yapmak isteyenler, döner sermaye ek ödemesi hariç her türlü malî ve sosyal hakları Bakanlık veya bağlı kuruluşları tarafından karşılanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarda görevlendirilebilir.”


   Sağlık Bakanlığı adına Üniversitelerde yer alan kadrolara yerleştirilen adaylar kayıtlarını yaptırmak için ilgili Üniversiteye değil Sağlık Bakanlığına başvurmalıdır.


  3. Temel Tıp Bilimleri Testi, saat 10.15’te başlayacak, 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır.


   Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak, 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır.


   Testlerdeki alanların soru sayısı ve testteki yüzdeleri bu kılavuzda Tablo 1B'de gösterilmiştir.


  4. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrası gereği, TUS’a girebilmek için sınav tarihi itibarıyla diplomasının tescil edilmiş olması ile yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliğinin olması şartı aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi (ilgili dönem için başvuru tarihinin ilk günü) dikkate alınır.


   03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır. ÖSYM tarafından belirlenen Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.


   Sınava giren adaylardan sınav tarihi itibarıyla diploma tescili bulunmadığı/diploma tescil işlemi tamamlanmadığı bilgisi Sağlık Bakanlığı tarafından Başkanlığımıza bildirilen adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu adaylar herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir.


  5. Aşağıdaki hâllerde adayların yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülecektir:


   1. Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde,

   2. Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda,

   3. Bir uzmanlık programına yerleştirildiği hâlde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda,


    TUS'a başvuran adayların, bu durumlarını Aday Başvuru Formunda belirtmeleri zorunludur. Aday Başvuru Formunda doğru beyanda bulunmayanlar, bu durumları sınavdan sonra tespit edildiği takdirde, kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir.


    DİKKAT: Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 3. fıkrası gereğince uygulanacak puan kesintisi hallerinde “takip eden ilk sınav” ibaresinden kasıt, adayın başvuracağı ilk sınav değil, istifayı veya feragati takip eden veya yerleştiği halde eğitime başlanılmayan süre içinde ÖSYM tarafından uygulanan ilk sınavdır.


  6. Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir. Adayların hak kaybı yaşamamaları için bir sonraki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav Sonuçları açıklanana kadar atamalarının yapılarak uzmanlık eğitimine başlamış olmaları gerekmektedir. Ancak durumu, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 5 inci maddesi kapsamında olan adayların hakları saklıdır.


  7. Adaylar, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleştikleri kuruma atanmak için gereken koşulları taşımaları kaydıyla bu kurumlardaki uzmanlık öğrencileri için belirlenen kadrolara atanırlar.


  8. İlgili mevzuatta belirtilen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri kurumlarca atamaları ve kayıtları yapılamaz.


   Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına Üniversite Tıp Fakültelerine yerleşen ve Sözleşmeli Tabip, Sözleşmeli Aile Hekimliği statüsünde görev yapan hekimlerin atama işlemlerinin yapılabilmesi için sözleşmelerini feshederek 657 sayılı Kanuna göre kadrolu olarak göreve başlamaları gerekmektedir.


  9. Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.

   Aday Başvuru Formunda yanlış/yanıltıcı beyanda bulunan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

   Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm hakları kaybedecektir.

  10. Hâlen Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarında görev yapmakta olan adayların, bu sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmeleri ve uzmanlık öğrencisi kadrosuna atanmaları söz konusu olduğu takdirde, çalışmakta oldukları kurumlardan muvafakat alıp alamayacaklarını belirlemeleri ve sınava katılma kararını buna göre vermeleri gerekir. Sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmiş olmak, adaylara, uzmanlık öğrencisi kadrolarına atanma konusunda mevzuata uymayan bir hak vermez.

   3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasındaki uzmanlık dalının değiştirilmesiyle ilgili hükümler saklı kalmak üzere, 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Bu maddede belirtilen hâller dışında uzmanlık eğitiminin kesintisiz sürdürülmesi şarttır.” hükmü gereğince atama yapıldıktan sonra, aynı maddenin 4 üncü fıkrasında yer alan durumlar dışında, aynı alanda olsa bile görev yeri değişikliği yapılmayacağından, adayların ileride kendi durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri göz önünde tutmaları gerekir.

  11. Engelli/sağlık sorunu olan adayların başvurularını yapmadan önce kılavuzun 10.5 ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI maddesini dikkatle okumaları, buna göre SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekir.


  12. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunlu olup, sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.


  13. Sınava girmek ve başarılı olmak, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta yer almayan bir hakkı adaylara vermez.


  14. 657 sayılı Kanuna göre görevden çekilen veya çekilmiş sayılanların (örneğin, istifa edenlerin) yeniden kamu görevine atanabilmeleri için belli bir süre geçmesi gerekmektedir.


   Bu durumda olan adayların tablodaki Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı adına üniversitelerde uzmanlık eğitimi yapabilmeleri için; Adayların 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirlenmiş sürelerinin uzmanlık eğitimi giriş sınavı gününden sonraki 3 ay içinde bitecek durumda bulunması gereklidir.


  15. İlan edilen kontenjanlarda eğitim süreleri Tablo 7'de yer almaktadır. Bu süreler 1219 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olmakla birlikte yine aynı Kanun ile Tıpta Uzmanlık Kurulu'na verilmiş olan yetki çerçevesinde bazı dalların eğitim süreleri değişebilmektedir.


  16. Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur.


 2. BAŞVURU

  1. BAŞVURU KOŞULLARI

   Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar sınava başvurabilirler.


   1. Sınav tarihi itibarıyla tabip ve eczacı adayların Sağlık Bakanlığınca, veteriner adaylarının da ilgili Bakanlıkça diploma tescil işlemi tamamlanmış olmak.


   2. Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.


   3. Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.


    ç) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.


   4. Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.


   Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.


   7456 sayılı Kanun’un 27. maddesi ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


   “Tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilirler ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitime başlanabilmesi için Devlet hizmeti yükümlülük süresinin en az yarısının tamamlanması şarttır.”.


   İlgili kurumlar tarafından, 375 sayılı KHK’ya 7145 sayılı Kanun’un 26 ncı maddesi ile eklenen Geçici 35. maddesi kapsamında durumu tespit edilen adayların tercihleri değerlendirmeye alınmaz.


   Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar varsa bu koşulları da sağlamaları gerekmektedir. Durumları bu koşullara uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler.


  2. BAŞVURU İŞLEMLERİ

   Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:


   1. Kılavuz İle Aday Başvuru Formunun Edinilmesi: Sınava başvurmak isteyen adaylar, ilgili dönemin Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.


   2. Başvuruların Nasıl/Nereye Yapılacağının Belirlenmesi:


    Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olan adaylar:

   3. Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alınacaktır.


   ç) Sınav Ücretinin Yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

   Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik/Y.U. Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

   Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

   Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri süresi içinde ÖSYM’nin İnternet sayfasında e- İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

   Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru gününde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

   Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden geç başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

   Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

   Bir başvuru merkezinden başvuru yapan adaylar, başvuru merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti ödeyeceklerdir.

   DİKKAT: Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru bilgileri sisteme kaydedildiği halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir (Aday Başvuru Formunun ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK bilgi alanını işaretleyen ve bu bilgisi ilgili kurum tarafından onaylanan adaylar hariç).


  3. ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

   Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir. Form, üzerindeki bilgiler başvuru işleminin kolay ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için okunaklı bir şekilde doldurulmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın geçerli kimlik belgesinde yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır.

   6114 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca adaylara biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılabilecektir (Gerekli hallerde adayın parmak izi de alınabilecektir.). Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama uygulamaları için elde edilen veriler sınav hizmetlerinde kullanılmak üzere saklanabilecektir.


   ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması zorunludur.

   Aday Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.

   Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur.


   1. T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI


    1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.

     T.C. Kimlik Numarası edinmiş olup, uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu adaylar ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri) bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.

    2. T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar bu alana, T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacakları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) almış oldukları “9” ile başlayan,

     11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasını (yabancı kimlik numarası) yazacaklardır. Bu adayların kişisel bilgileri MERNİS’ten ÖSYM kayıtlarına yansıtılacaktır.

     MERNİS’te Y.U. Numarası bulunmayan adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U. Numarası edinme formunu doldurarak onaylayacaklar ve böylece bir “Belge Kodu” edineceklerdir. Bu formun bir dökümü ve geçerli kimlik belgeleri ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine başvurarak ücreti karşılığı Y.U. Numaralarını edineceklerdir. Daha önce bu şekilde Y.U. Numarası edinen adaylar, T.C. Kimlik Numarası alanında bu Y.U. Numaralarını kullanacaklardır.

     Başvuru süresince KKTC hariç yurt dışında bulunan adaylardan MERNİS’te Y.U. numarası bulunmayanlar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U. numarası edinme formunu doldurarak edindikleri “Belge Kodu” ile ÖSYM Çağrı Merkezinden Y.U. numaralarını alacaklardır.

   2. ADI

   3. SOYADI

   4. BABA ADI

   5. ANNE ADI

   6. DOĞUM TARİHİ

   7. CİNSİYETİ

   8. DOĞUM YERİ

   9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE

   10. UYRUĞU


    1. T.C. uyruklular T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.

    2. Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.

    3. Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Mavi Kart sahipleri/Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) “Mavi Kartlı” seçeneğini işaretleyeceklerdir.


     ç) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular, “KKTC” seçeneğini işaretleyeceklerdir. KKTC uyruklu adaylardan uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, “T.C.” seçeneğini; T.C. hariç uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular ise “KKTC” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

     KKTC uyruklu adaylar ilgili alana KKTC Kimlik Numaralarını da yazacaklardır.

     DİKKAT: Uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklu adaylardan bu kılavuzda (varsa) KKTC uyruklular için verilen kontenjanlardan yararlanmak isteyenlerin, “KKTC” uyruğu ile ilgili belgelerini ÖSYM'ye ileterek uyruk bilgisine, “KKTC” uyruğunun eklenmesini sağlamaları gerekmektedir.

    4. Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler “Yabancı uyruklular” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

     DİKKAT: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) alınan “9” ile başlayan ve 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarası (yabancı kimlik numarası) bulunan adayların, T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI alanına 9’la başlayan bu numaralarını yazmaları zorunludur. MERNİS’te 9’la başlayan numarası olduğu halde 0’la başlayan Y.U. numarası ile sınava başvuran adayların sınav tarihi itibarıyla diploma tescil bilgisi Sağlık Bakanlığı tarafından Başkanlığımıza iletilemeyeceğinden bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

    5. Türk Soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 Sayılı Kanun’un kapsamında bulunanlar “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

     DİKKAT: Türk Soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 Sayılı Kanun’un kapsamında bulunanlardan, yerleşen adayların atamalarının yapılabilmesi için 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunduklarını belgelendirmeleri Sağlık Bakanlığı tarafından istenecektir. Atama işlemleri esnasında Büyükelçilik veya Konsolosluktan alınan belge Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilmeyecek olup bu belgenin T.C. İçişleri Bakanlığından alınması gerekmektedir. 2527 sayılı Kanun kapsamında olduğunu belgelendiremeyenlerin Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmayacaktır.


    6. Birden fazla uyruğu olan adaylar, bu alanda birden çok seçeneği işaretleyebileceklerdir ancak, diğer uyruk bilgilerinin sisteme işlenebilmesi için değişikliğe esas belgelerini dilekçe ekinde Merkezimize göndermelidir. Uyruk bilgileri T.C. vatandaşı, Mavi Kartlı, 9 ile başlayan KKTC ve/veya Yabancı Uyruklu adaylar için sistem tarafından otomatik olarak işaretli olarak gelir ve aday veya başvuru merkezi görevlisi tarafından değiştirilemez. Adaylar uyruk bilgilerindeki değişiklik taleplerini doğrudan ÖSYM'ye iletmelidir.


   11. ADRESİ


    KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, bu alana ülke adı dâhil tüm adres bilgilerini yazacaklar, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.


   12. TELEFON NO

   13. E-POSTA ADRESİ


    11., 12. ve 13. bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgilerinizi yazınız. Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız.

   14. LİSANS EĞİTİM BİLGİSİ


    Bu alana, mezun olunacak/olunan üniversite/lisans programının adı ve kodu ile mezuniyet tarihi yazılacaktır. Henüz mezun olmayanlar ise mezuniyet tarihi alanını boş bırakacaklardır.


    Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (yurt dışı ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais) yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar) adayların ise varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri başvuru ekranına yansıtılacaktır.

    YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (yurt dışı ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais) yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar) adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde de eğitim bilgisi bulunmayanlar başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

    Adaylar, birden fazla lisans eğitim bilgisinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydını sağlayabileceklerdir ancak değerlendirme, tercih ve yerleştirme işlemlerinde sadece başvuruda seçilen eğitim bilgisinin lisans alanı (tıp ya da tıp dışı alan olarak) kullanılacaktır.


   15. UZMANLIK ÖĞRENCİLİĞİ DURUMU


    Adaylar aşağıdaki seçeneklerden kendilerine en uygun olan seçeneği işaretleyecekler, bu alanı boş bırakmayacaklardır.

    “Uzmanlık Öğrencisi Değilim.”

    “Uzmanlık Eğitimime Devam Ediyorum.”

    “Uzmanlık Eğitimine Devam Etmekte İken İstifa veya Feragat Ettim.” (Bu Sınav, istifam veya feragatım sonrasında ÖSYM tarafından uygulanan ilk sınav)

    “Bir Uzmanlık Alanına Yerleştirildiğim Hâlde Eğitime Başlamadım.” (Bu Sınav, eğitime başlamadığım süre içinde ÖSYM tarafından uygulanan ilk sınav)

    “Uzmanlık Eğitimimi Tamamladım.”

    DİKKAT! Bir uzmanlık programına yerleştirildiği halde eğitime başlamayanların takip eden ÖSYM tarafından uygulanan ilk sınava başvurduklarında “Uzmanlık Öğrencisi Değilim” seçeneğini değil, “Bir Uzmanlık Programına Yerleştirildiğim Hâlde Eğitime Başlamadım.” (Bu Sınav, eğitime başlamadığım süre içinde ÖSYM tarafından uygulanan ilk sınav) seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir.

    İlgili dönemin başvuru süresi tamamlandıktan sonra ilgili dönemin sınav tarihine kadar geçen süre içinde bir önceki dönemin yerleştirme/ek yerleştirme sonucu bir programa yerleştirilen adayların, “Uzmanlık Öğrenciliği Durumu” alanındaki beyanına bakılmaksızın yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülecektir.

    Aday Başvuru Formunda doğru beyanda bulunmayanlar, bu durumları sınavdan sonra tespit edildiği takdirde, sınavdan kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir.

    Yerleştirme işlemi Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimine yerleşenler de bu kapsamdadır.


   16. SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ/KODLARI


    Sınav merkezleri ve kodları aşağıda verilmiştir. Adaylar, 1. ve 2. Sınav Merkezi Tercihi alanlarına sınav merkezi tercihlerini yazacaklardır. Adaylar, başvuru süresince (geç başvuru günü de dahil) https://ais.osym.gov.tr adresinden tercih ettikleri sınav merkezlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamaz. Bu nedenle adaylar, sınav merkezi tercihlerini belirlerken kendilerine en uygun olan sınav merkezini tercih etmelidirler.

    ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi


    dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adaylar, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Bu tür durumlarda adayın sınava gireceği sınav merkezini belirleme yetkisi ÖSYM’ye aittir. Adayların sınava gireceği merkez belirlendikten sonra hiçbir surette aday talebine göre değişiklik yapılmaz ancak ÖSYM, gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir. Başvuran aday sayısının 1.000’in altında olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM Başkanlığı tarafından başvurular tamamlandıktan sonra karar verilecektir.

    Kodu Sınav Merkezi

    010 ADANA

    062 ANKARA/ÇANKAYA

    070 ANTALYA

    160 BURSA

    210 DİYARBAKIR

    250 ERZURUM

    341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

    343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

    352 İZMİR-1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

    380 KAYSERİ

    420 KONYA

    440 MALATYA

    550 SAMSUN

    610 TRABZON

    650 VAN


   17. SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİ İÇİN AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ PUANININ HESAPLANMASI

    Yerleştirme işlemi Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sözleşmeli aile hekimleri için “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanmasını isteyen adaylar bu alandaki “Sözleşmeli Aile Hekimiyim. Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanımın (A) hesaplanmasını istiyorum.” seçeneğini işaretleyeceklerdir. Bu amacı taşımayan adaylar, bu alanı boş bırakacaklardır. Bu alanda işaretleme yapan adaylara “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanacak, bu alanda işaretleme yapmayan adaylar için “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanmayacaktır.


   18. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ AYDINLATMA METNİNİ OKUDUM


   19. KILAVUZ KOŞULLARINI OKUDUM, KABUL EDİYORUM


   20. DİPLOMA TESCİL BEYANI

    Adayların; “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” uyarınca başvuru tarihi itibarıyla diploma tescil işlemlerinin tamamlandığını veya sınav tarihi itibarıyla tamamlanacağını beyan ettiği, diploma tescil işlemleri sınav tarihi itibarıyla tamamlanmadığı takdirde sınavının geçersiz sayılacağını kabul ettiğini belirten bu alanı doldurmaları zorunludur. Tescil kapsamında olmayan meslek mensubu adaylar bu alanı boş bırakabileceklerdir.


    Sınava giren adaylardan sınav tarihi itibarıyla diploma tescili bulunmadığı/diploma tescil işlemi tamamlanmadığı bilgisi Sağlık Bakanlığı tarafından Başkanlığımıza bildirilen adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu adaylar herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir.


    DİKKAT: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) alınan “9” ile başlayan ve 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarası (yabancı kimlik numarası) bulunan adayların, T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI alanına 9’la başlayan bu numaralarını yazmaları zorunludur. MERNİS’te 9’la başlayan numarası olduğu halde 0’la başlayan Y.U. numarası ile sınava başvuran adayların sınav tarihi itibarıyla diploma tescil bilgisi Sağlık Bakanlığı tarafından Başkanlığımıza iletilemeyeceğinden bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.


   21. ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK BİLGİSİ

    ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti, sınav ücreti ile yerleştirme ücreti alınmayacaktır.


    Bu kapsamda olan adaylar bu seçeneği işaretleyecekler; bu kapsamda olmayan adaylar, boş bırakacaklardır.

    Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında bilgileri yer almayan adaylar, bu muafiyetten yararlanamayacaklardır.

    Kapsam dahilinde olan adayların, seçeneği işaretlemeleri ücret muafiyeti için yeterli değildir. Bu seçeneği işaretleyen adayların ayrıca aşağıda belirtilen işlemleri yapmış olmaları gerekmektedir:

    1. ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylar başvuru süresi içinde başvuru merkezine giderek başvuru merkezi görevlisi ile bu bilgilerinin sisteme girişini yapacaklardır. Öncelikle; “Aday İşlemleri” alanında “Şehit/Gazi Yakınlık Bilgisi” seçilerek gelen ekranda adayın T.C Kimlik numarası yazılacaktır. Bu kapsamda ücret muafiyeti hakkı olan adayların Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) yer alan bilgileri ekrana yansıtılarak ÖSYM kayıtlarına alınmış olacaktır. Ücret muafiyetine ilişkin geçerlilik süresi de ekranda belirtilecektir. Ücret muafiyetine ilişkin belirtilen geçerlilik süresi bittiğinde bu işlemin tekrar yapılması gerekmektedir. Bu işlemler sınava başvuru işlemi yapılmadan önce yapılmış olmalıdır.

    2. Yukarıda belirtilen işlemler yapıldıktan sonra adayın sınava başvuru işlemi yapılacaktır. Başvuru ekranında “Şehit/Gazi Yakınlık Bilgisi” başlığı altında aynı SGK bilgisi yer alacaktır. Söz konusu şehit/gazi yakınlık bilgisi, ekranda belirtilen geçerlilik süresi için ücret muafiyetinde geçerli olacaktır.

    3. Başvuru ekranında "“ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK BİLGİSİ" seçeneği işaretlenecektir.

    4. ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde kaydı olan adaylardan Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini ÖSYM sistemine işletmek isteyenler başvuru için başvuru merkezine gitmeden önce; T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yaparak, “Profilim” alanında yer alan “Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerim” sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi SGK'dan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine kaydını sağlayabileceklerdir.

    5. Sınava internet üzerinden bireysel başvuru hakkı olan adaylar da sınava başvurularını yapmadan önce yukarıda belirtildiği şekilde “Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerim” sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi SGK'dan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine kaydını sağlayabileceklerdir.

    6. ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine giriş için aday erişim şifresi olmayan adaylar, Şehit/Gazi yakınlık bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini başvuru merkezlerinden de sağlayabileceklerdir.

    7. Aday Başvuru Formunda “ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK BİLGİSİ" seçeneğini işaretleyen ancak ÖSYM kayıtlarına alınmış Şehit/Gazi Yakınlık Bilgisi bulunmayan adayların, sınava başvuru ekranında bu seçeneği işaretlemeleri sistem tarafından engellenecektir.


    Ücret muafiyeti için geçerlilik süresi sona eren adayların ücret muafiyetinden yararlanabilmeleri için yeniden Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerim” sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi SGK'dan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine kaydını sağlamaları gerekmektedir. ÖSYM, ücret muafiyeti için geçerlilik süresini yeniden belirleme hakkını saklı tutar.


    ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde, “PROFİLİM” alanında şehit/gazi yakınlık bilgisi bulunmayan adayların, sınav/başvuru ücretini yatırmaları gerekmektedir. ÖSYM sisteminde şehit/gazi yakınlık bilgisi bulunmayan adaylardan sınav/başvuru ücretini yatırmayanların sınava başvurusu iptal edilir.


   22. OTURUM BİLGİLERİ

    Bu alanda katılmak istenen oturum/oturumlar seçilecektir.


   23. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEĞİ


   24. ADAYIN İMZASI


  4. BAŞVURU İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI

 1. Başvuru merkezinde yapılacak başvurular


  Bir başvuru merkezinden yapılacak başvurularda başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezlerinden şahsın bizzat kendisi dışında başvuru yapılamayacaktır. Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklardır.


  Bir başvuru merkezinden başvuru yapması gereken adayların, başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir (Başvuruda fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmeyecektir.):  (Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kart’ın aslı, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu- karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen süresi geçerli Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesinin aslı ile süresi geçerli Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesinin aslı ve Geçici Koruma Kimlik Belgesinin aslı da geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

  Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

  Bunların dışında; sürücü belgesi, meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.  1. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi yer almayan veya engel bilgisi değişen adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneği

  2. Engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan dilekçe

  3. Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu

   (Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalıdır. Bu belgeler, başvuru merkezine teslim edilmeyecek, aday tarafından başvuru süresi içinde ÖSYM’ye gönderilecektir.)

   Başvuru merkezlerine Aday Başvuru Formu veya herhangi bir belge (sağlık kurulu raporu vb.) teslim edilmeyecek gerekli hallerde bu belgeler (engelli sağlık kurulu raporu vb.), aday tarafından doğrudan ÖSYM’ye gönderilecektir.


   DİKKAT: Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerinde değiştirilemez. YÖKSİS’teki eğitim bilgilerinde değişiklik/düzeltme olan adayların başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

   YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adaylardan (yurt dışı ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais) yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), ÖSYM arşivinde de eğitim bilgisi bulunmayan veya ÖSYM arşivindeki eğitim bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerince değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir. Bu durumdaki adayların yukarıda belirtilen belgelere ek olarak eğitim bilgilerini gösterir belgelerinin (diploma, mezuniyet belgesi, öğrenci belgesi vb.) resmî onaylı bir örneğini de yanlarında bulundurmaları gerekmektedir (Belgenin aslı ve onaysız bir fotokopisinin adayın yanında olduğu durumlarda başvuru merkezi görevlisi belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilecektir.). Onaylı belge Aday Başvuru Formu ekinde başvuru merkezi görevlisince teslim alınacaktır. Bu belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı başvuru merkezlerinde saklanacak, ÖSYM tarafından talep edildiğinde başvuru merkezlerince ÖSYM’ye gönderilecektir. Başvurularda, adayın yanında eğitim bilgilerinde değişikliğe esas belge veya belgenin onaylı bir örneği olmadan kesinlikle değişiklik/düzeltme yapılamaz.

   Adayın, Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla çekilecek fotoğrafı (Merkezimiz kayıtlarında da geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adayların) başvuru merkezi görevlisi tarafından elektronik ortama aktarılacaktır. Başvuru merkezinde web kamerayla çekilecek fotoğrafın, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden ve yüzü açık olarak çekilmesi gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü adayı tanımada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü salon başkanının, fotoğrafınızdan kimliğinizi belirlemede güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini veya sınavınızın geçersiz sayılabileceğini göz önünde bulundurunuz. Başvuru merkezi görevlisi, bilgilerinizi ve fotoğrafınızı elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmeniz için size verecektir. Bu belgeyi özenle kontrol ediniz, fotoğrafınız uygun çekilmiş ve diğer bilgileriniz doğru olarak sisteme işlenmiş ise imzaladıktan sonra onaylaması için görevliye geri veriniz. Fotoğrafınız uygun çekilmemiş ve/veya bilgileriniz sisteme doğru olarak işlenmemiş ise görevliden düzeltilmesini isteyiniz.

   Belgede yer alan şifre geçici şifrenizdir. Bu şifreyi en kısa sürede ÖSYM’nin internet adresinden değiştiriniz. Şifreniz daha sonraki işlemlerinizde de gerekeceğinden şifrenizi unutmayınız, kimseye vermeyiniz, hiç kimse ile paylaşmadan özenle saklayınız.

   Başvuru bilgilerinizin doğruluğundan ve fotoğrafınızın uygunluğundan, başvurunuz onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten sorumlu olduğunuzu unutmayınız. Onaylanmış, fotoğraflı belgeyi alınız ve sınavın bütün aşamalarında size gerekli olabileceğinden saklayınız.   image

   DİKKAT: BU AŞAMADA BAŞVURUNUZ HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTIR! Bilgilerinizin

   doğruluğunu kontrol ettikten sonra ONAY KODUNU GÖREVLİYE BİLDİRİNİZ. Görevli onay kodunu girdikten sonra başvuru bilgileriniz sisteme kaydedilecektir. Onay kodu girilmeyen başvurularda sınav ücreti yatırılamayacağından sorumluluk adayın kendisine aittir.

   Başvuru bilgilerinizin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak BAŞVURUNUZU TAMAMLAYINIZ. Başvurunuzu başvuru tarihleri içinde https://ais.osym.gov.tr üzerinden MUTLAKA KONTROL EDİNİZ. Aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.

   Adayların Sağlık/Engel Bilgileri: Adayların 2014 yılından itibaren başvurdukları sınavlarda (EKPSS, e- YDS hariç) alınan engel durumu bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Sınava başvuru esnasında engel/sağlık durumu bilgisi sistemde yer almayan adaylar, başvuru merkezinde sağlık kurulu raporlarını ibraz ederek bu bilgilerinin sisteme kaydını yaptırabileceklerdir. Bu alanda yapılacak tüm işlemler resmî belgeye dayalı olarak yapılır. Sistemde mevcut olan engel durumu bilgisinde değişiklik sadece ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Başvuru merkezlerinde engelli olarak ilk defa kaydı yapılan adaylar ile sistemde mevcut olan engel durumu bilgisinde değişiklik olan adayların Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.

   Belgelerin asılları ÖSYM’ye gönderilmemeli, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine ve diğer başvuru merkezlerine de teslim edilmemelidir.

   Cezaevinde olan adaylar başvurularını, cezaevlerinde kendileri için oluşturulan başvuru merkezlerinden yapacaklardır. Bu adaylara, sınava ilişkin gerekli bilgi, belge, doküman vb. cezaevinde oluşturulan başvuru merkezlerince temin edilecektir.

 2. İnternet ile bireysel başvurular

image

DİKKAT: Başvuru bilgilerinin sisteme kaydının yapılması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi ve sınav ücretinin yatırılması, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün yazıcıdan alınarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir.

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sistemde engel/sağlık bilgisi bulunmayanların veya değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.


c ) Yurt Dışından Başvurular/Askerlik Görevini Yapmakta Olan Adaylar


İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olmayan adaylardan, başvuruların yapılacağı tarihler arasında eğitim, tedavi vb. nedenlerle yurt dışında bulunduğu için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) bir başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar ile askerlik görevini yapmakta olduğu için bir başvuru


merkezine gidemeyen adaylar, başvurularını aşağıdaki şekilde yapacaklardır. Posta yolu ile başvuru alınmayacaktır.


Bu adaylar (askerlik görevini yapmakta olanlar hariç), sınava Ankara-Çankaya, İstanbul-1 veya İstanbul- 3’de gireceklerdir.


 1. Yabancı uyruklu adaylardan MERNİS’te Y.U. numarası bulunmayanlar, Y.U. Numarası alacaklardır.

 2. Yurt dışından başvuru yapmak isteyen adaylar, ÖSYM Çağrı Merkezi’ni başvuru süresi içerisinde bir yurt dışı telefon numarasından arayarak sınava yurt dışından başvuracaklarını bildireceklerdir. Çağrı Merkezi Personeli ilgili adayın sınava yurt dışından başvuru yapacağı bilgisini sisteme kaydedecektir Askerlik görevini yapmakta olan adaylar, başvuru süresi içerisinde ÖSYM Çağrı Merkezi’ni arayarak sisteme kaydını sağlayacaktır.

 3. Adaylar, T.C. Kimlik / Y.U. Numarası ve şifresiyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne AİS’e giriş yaparak başvuru bilgilerini sisteme kaydedeceklerdir. ÖSYM aday internet erişim şifresi olmayanlar ÖSYM’nin Çağrı Merkezinden şifrelerini edineceklerdir.

 4. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar, başvuru süresince ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün Türkiye saatiyle 23.59’a kadar (Geç başvuru gününde yapılan başvurularda ücret geç başvuru gününde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.) www.osym.gov.tr internet adresinde e- İŞLEMLER’de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini TL olarak yatıracaklardır.

 5. Adaylar, başvuru süresi içinde başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamalıdır.

 6. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar; fotoğraf alanını boş bırakacaklardır. Ayrıca; adaylar, eğitim bilgileri alanında YÖKSİS kaynaklı olmayan bilgilerinde güncelleme/ekleme yapabileceklerdir.

 7. 6. maddede belirtilen adaylardan sınav ücretini yatırarak sınava başvuranlar, sınav tarihinden önceki son resmi iş günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Ankara Sınav Koordinatörlüğüne (Çetin Emeç Bulvarı 1290. Sokak No:2 Yukarı Öveçler-ANKARA), Ankara ÖSYM Bürosuna (Emniyet Mahallesi Bandırma Bulvarı No:2 Yenimahalle-ANKARA) veya İstanbul Üsküdar Sınav Koordinatörlüğüne aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen başvuru yaparak başvurularını tamamlayacaklar ve Sınava Giriş Belgelerini edinebileceklerdir. Bu belgelerden biri bile eksik olan adaylar, sınava başvuruları tamamlanmamış olacağından, Sınava Giriş Belgelerini edinemeyeceklerdir.

  1. Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış Aday Başvuru Kayıt Bilgisi

  2. Başvuru tarihinde yurt dışında bulunduğunu belirten resmî bir belge (pasaportun aslı ve pasaport giriş-çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfanın onaylı bir örneği)

  3. Diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî bir belgenin onaylı örneği (eğitim durumunda herhangi bir güncelleme/ekleme yapılmış ise)


   Askerlik görevini yapmakta olan adayların ise aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

   1. Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış Aday Başvuru Kayıt Bilgisi

   2. Sınava giriş için geçerli kimlik belgesi ile birlikte askeri kimlik belgesi

   3. Birliğinden alınacak yazı.

   ç) Diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî bir belgenin onaylı örneği (eğitim durumunda herhangi bir güncelleme/ekleme yapılmış ise)


 8. Yurt dışından başvuran adayların yukarıda belirtilen belgeler, başvuru merkezi görevlisince kontrol edilecektir. Adayın, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafının bulunmaması durumunda fotoğrafı çekilecek; adayın eğitim bilgisi alanındaki beyanı, eğitim bilgilerini gösterir belge doğrultusunda başvuru merkezi görevlisi tarafından sistemde onaylanacaktır.


 9. Pasaportundaki giriş-çıkış tarihleri doğrultusunda yurt dışında olduğu süre sınavın başvuru süresinin tamamını kapsamadığı tespit edilenlerin (başvuru yaparak sınav ücretini yatırmış olsalar bile) başvuruları kabul edilmeyecek bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir. (Pasaportunda giriş-çıkış tarihi belirtilmeyenler için e-devletten alınan belgeler, belge doğrulama adresinden kontrol edilerek kabul edilir.).Yurt dışından başvuru için sisteme kayıt olan adaylardan yurt dışında olduğu süre sınavın başvuru süresinin tamamını kapsamadığı tespit edilenlere Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyeceğinden bu durumdaki adayların sistemdeki yurt dışı kayıt bilgilerini ÖSYM’ye başvurarak sildirmeleri ve yurt içindeki bir başvuru merkezinden sınavın başvuru süresi içinde başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir.

 10. Belgelerinde eksiklik/tutarsızlık olan adaylar ile sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için bu işlemler yapılmayacak, bu durumdaki adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir. Belgelerinde eksiklik/tutarsızlık olan adaylar ile sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Bu adayların başvuru kayıt bilgileri sistemden silinecektir.

 11. Başvuru merkezi görevlisince adayın pasaportu incelemeden hemen sonra adaya geri verilecek, diğer belgeler teslim alınacaktır.

 12. Başvuru süresi içinde yurt dışında bulunan adaylardan fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı/sistemde geçerli fotoğrafı olan ve eğitim bilgisi bulunanlar, internet aracılığıyla bireysel başvuru yapacaklardır.

Yurt dışından başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan, sistemde engel/sağlık bilgisi bulunmayanların veya bu bilgilerinde değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.


 1. S I N A V

  TUS, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt sınavdan oluşmaktadır. Sınavda uygulanacak testlerdeki alanlara ait soru sayıları ve yüzdeleri Tablo 1B'de verilmiştir.


  1. SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

   1. İLGİLİ SINAV DÖNEMİNE AİT 2023 - TUS SINAVA GİRİŞ BELGESİ:


    Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeniz gerekmektedir. Sınava Giriş Belgesi Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra oturumları olmak üzere ayrı ayrı edinilecektir. Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina ve salon bilgileriniz ile fotoğrafınız bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmeniz sınav günü size kolaylık sağlayacaktır.


    Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah-beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.


    Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.


    DİKKAT: Başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmez.


   2. FOTOĞRAFLI NÜFUS CÜZDANI VEYA FOTOĞRAFLI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ FOTOĞRAFLI PASAPORTUN ASLI:


    Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi ile birlikte fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.


    Fotoğraflı Nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaport dışında,


    • Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı veya Mavi Kart’ın edinme sürecinde verilen ve yeni tip Mavi kart teslim alınıncaya kadar geçerli “Geçici Mavi Kart Kimlik Belgesi”,

    • Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

    • T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodluGeçici Kimlik Belgesi,

    • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen süresi geçerli Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesinin aslı,

    • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen süresi geçerli Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesinin aslı,

    • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen Geçici Koruma Kimlik Belgesinin aslı da


     geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)


     Bunların dışında;


    • sürücü belgesi,

    • meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.


     Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası


     bulunmayan (T.C. kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir Nüfus cüzdanında/T.C. Kimlik Kartında/Pasaportta/K.K.T.C. Kimlik Kartında/Pembe/Mavi Kartta/Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında/T.C. Kimlik Kartında/ Pasaportta/K.K.T.C. Kimlik Kartında/Pembe/Mavi Kartta/Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.


     Bu belgeleri eksiksiz olarak yanında bulundurmayan aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM Temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.


     2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski Nüfus Cüzdanları yenilenmeyerek yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmektedir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz önünde bulundurarak fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.


     Sınav binalarına girişte güvenlik ve sınav görevlilerince yapılan kimlik kontrolleri ve karşılaştırmalarda, nüfus cüzdanındaki yıpranma, güncel olmayan fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya mühür eksikliği gibi nedenlerle oluşan tereddütlerin önüne geçmek, mağduriyetleri önlemek ve kimlik kartı kontrollerinin hızlı, güvenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için adayların öncelikle eski nüfus cüzdanlarını Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile değiştirmeleri ve sınava fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile gelmeleri önerilmektedir.


     Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adaylar sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.


  2. SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

   Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,


   • Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

   • Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

   • Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

   • Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

   • Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

   • Kutu/şişe içerisinde ilaçla


   gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engelli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini

   dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).


   Denetimli serbestlik tedbiri altında olup elektronik cihazlar ile takibi yapılan şüpheli, sanık ve hükümlüler, üstlerindeki cihazlar ile sınav binalarına alınmaz. Yükümlülerin üstlerinde taşıması gereken cihazların sınav öncesinde sökülüp teslim alınma işlemleri, yükümlünün (şüpheli, sanık ve hükümlüler) takibini yapan DSM tarafından yerine getirilir.


   Sınavın yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilecektir. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Görevlilerin tutanakları yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılacaktır.


   Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.


   Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.


   Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır.


  3. SINAVIN UYGULANMASI

   Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınav saatinden en az 1 saat önce girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

   Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.

   Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ile sınava giriş için geçerli olan kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek alınacak ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli olan kimlik kartını sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler adayların tek tek kimlik kontrollerini yaptıktan sonra Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları (Her aday, sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendisine ait cevap kâğıdını kullanmak zorundadır. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılır.) ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.

   Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra, soru kitapçığının kapağı üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı, salon no. ile sıra no. bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdında "Soru Kitapçık Numarası" alanına yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığının hem de


   cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçık numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından sınav görevlileri değil adayın kendisi sorumludur.

   Sınava giren adayların, kendilerine verilen soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını kontrol edip kendi durumlarına ve Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilere uygun sınav evrakı olduğundan emin olmaları aksi takdirde salon başkanını bilgilendirmeleri zorunludur. Gerekli incelemeyi yapmadan sınav evrakını kabul eden ve sınava devam eden adayların, sınav evrakının yanlışlığından oluşacak sorunların tüm sorumluluğu kendilerine aittir.

   Bu işlemler tamamlanınca salon görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan karekod etiketini, salon aday yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaklardır.

   Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 100 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Bu süreler dışında sınavını tamamlayan adaylar, soru kitapçığı ve cevap kağıdını, salon görevlilerine eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabileceklerdir.

   Sınav için verilen cevaplama süresi sonunda soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları toplanacak ve salon görevlileri tarafından koruma altına alınarak hemen paketlenecektir. Paketler hiçbir biçimde açılmayacaktır.

   Sınav süresince adayların;

   • Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

   • Salondaki görevlilere soru sormaları,

   • Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları,

   • Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

   • Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,

   • Birbirlerine kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

   • Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

   • Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

   • Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları

   yasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.


   Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Uyarılmış olsun veya olmasın, kurallara aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve bu adayların sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

   Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan, ayrıca Sınava Giriş Belgesini teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır. Sınav görevlilerinin tutanaklarının yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde sınav kurallarının ihlal edilip edilmediğinin tespitinde kanıt olarak kullanılacaktır. Sınav görevlileri tarafından tutanakta belirtilmemiş olsa da kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde kural ihlali yaptığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.


   Sınav sırasında ÖSYM Temsilcileri sınav salonlarını dolaşabilir ve gerekli gördükleri takdirde Sınava Giriş Belgeleri ile kimlik kontrollerini yeniden yapabilirler.

  4. SINAVDA KULLANILACAK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KAĞIDI

   Sınavda uygulanacak testler, tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Soru kitapçıkları sınavda adaylara, salon görevlileri tarafından poşeti içinde rastgele dağıtılacaktır.

   Her soru kitapçığının "SORU KİTAPÇIK NUMARASI" farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak, soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.

   Sınav Evrakının Uygunluğunun Kontrol Edilmesi ve Cevap Kâğıdının Doldurulması:

   Her aday sınavda, başvuru bilgilerine uygun soru kitapçığını ve kendisi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını kullanacaktır. Cevap kâğıdında adayın adı, soyadı, T.C. Kimlik/ Y.U. Numarası ve fotoğrafı yer alacaktır. Aday, verilen cevap kâğıdının kendisine ait olup olmadığını, sınava başlamadan önce kendilerine verilen sınav evrakı ile Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecektir. Bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekten aday kendisi sorumlu olacaktır. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sınav evrakı bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, salon başkanına başvurarak Sınava Giriş Belgesindeki bilgilere göre düzenlenmiş sınav evrakını edinecektir. Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan, cevap kâğıdında kendisine ait olmayan bilgiler verdiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.

   Adaylar kendilerine verilen soru kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık numarasını cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana yazıp kodlayacak, numarayı doğru yazıp kodladığını soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan ilgili alanda da onaylayacaktır. Soru kitapçığı numarası yazılıp kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan cevap kâğıtlarının optik okuyucuda okunması ve değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru olarak yapılmasının sorumluluğu adaya aittir. Bütün adaylara sadece 9 punto cevap kâğıdı verilecektir.

   Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, adayın kendi adına düzenlenmiş olan cevap kâğıdına işaretlenecektir. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. Doğru cevap olarak işaretlenecek seçeneği gösteren yuvarlak alanın dışarıya taşırılmadan, tam olarak karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap yanlış sayılacaktır.

   image

   DİKKAT: İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.


   DİKKAT: Sınavda uygulanacak test sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan basılı veya internet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

   Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. Bu nedenle bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde bu işaret çok iyi silinmiş olmalıdır.  5. ADAYLARIN SINAVDA TESLİM EDECEKLERİ BELGE VE EVRAK

   Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ve cevap kâğıdı salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kâğıdını almadığında ilgili aday, derhâl gerekli uyarıda bulunarak soru kitapçığı ve cevap kâğıdının teslim alınmasını sağlamalıdır. Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salondaki görevlilere teslim edecekler, kesinlikle sıra üzerinde bırakmayacaklardır. Sınav süresinin bitmesi nedeniyle salon sınav görevlilerinin soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını masa/sıra üzerinde bırakmalarını söylemeleri halinde ise adaylar, soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları salon sınav görevlileri tarafından teslim alınıncaya kadar sınav salonundan ayrılmamalıdır. Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde kalan ve ÖSYM’ye ulaşmayan sınav evrakından adayın kendisi sorumludur. Sınava Giriş Belgesi ise sınav başlamadan önce sınav görevlileri tarafından toplanacaktır.

   ÖSYM’de her salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Sınava Giriş Belgesinin, soru kitapçığı ve cevap kâğıdının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya aittir. Sınava Giriş Belgesi, soru kitapçığı ve cevap kâğıdı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse sınava girdikleri salondaki görevlilerin, sınav evrakını paketlemelerini izleyebilirler.


  6. SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

   Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;


   • Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,

   • Sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

   • Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

   • Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

   • Cevap kâğıdına T.C. Kimlik/ Y.U. Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

   • Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

   • Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

   • Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

   • Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

   • Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması.


   ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.


   Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır. Kusur veya ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda ayrıca işlem yapılır.

   Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan Sınav Görevlilerinin adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.

   Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılır. 6114 sayılı Kanun’da yer alan ceza hükümleri aşağıda belirtilmiştir:


   “Ceza hükümleri


   MADDE 10 – (1) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili olarak, sınav sorularının hazırlanma sürecinden başlamak üzere, görevlendirilen kişiler, başka bir kamu kurumunda veya özel kuruluşta görevli olup olmadığına bakılmaksızın, bu Kanun hükümlerine göre ifa ettiği görev bakımından, kamu görevlisi sayılır.

   1. Bu Kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde bulunduran kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu bilgileri ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

   2. Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda; a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden, b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlaya n, c) Bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya Kopya çektirilmesine imkân sağlayan, (1) kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

   3. Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

   4. Sınavda kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın sınavı ile çok oturumlu sınavlarda oturumların herhangi birinde kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın bu oturumlardan oluşan sınavı iptal edilir. Bu aday ve başkasının yeri ne sınava giren kişi, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramaz ve giremez. Sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki veya yasaklılık süresi içinde girmiş olduğu Başkanlıkça yapılan bir sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. Bu fıkrada yer alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında da uygulanır.

   5. Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranın da artırılır. Bu suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

   6. Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline karar verilen adayın, soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda bilgi vermesi hâlinde, Yönetim Kurulu kararıyla, sınava giriş yasağının süresi kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilir.

   7. Bu Kanun hükümlerine göre kamu görevlisi sayılan kişiler hakkında, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre, soruşturma izni kararı vermeye ÖSYM Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında ise Yükseköğretim Genel Kurulu yetkilidir.

   8. 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan görevlilerin kimlik bilgilerini, deneme sorularını veya sınavın devam ettiği süre içinde sınavlarda sorulan soruları aynen veya değiştirerek herhangi bir ortamda paylaşan, ifşa eden, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan veya işleyenler hakkında beşbin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Fiilin tekerrürü hâlinde ceza her defasında bir kat artırımlı olarak uygulanır. İdari para cezası, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan yükümlülükleri ve bu Kanunun 10 uncu maddesindeki ceza hükümlerinin uygulanmasını ortadan kaldırmaz. İdari para cezalarına ilişkin karar Yönetim Kurulu tarafından verilir. İdari para cezalarına karşı açılacak davalarda yetkili mahkeme Başkanlık merkezinin bulunduğu yerdeki idare mahkemeleridir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.”


  7. SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER

   Sınav görevlilerince salon tutanağı veya raporla ÖSYM’ye, sınav kurallarına uymadığı bildirilen, yapılan istatistiksel kopya analizlerinde ikili veya toplu olarak kopya çektikleri, birbirlerinden yararlandıkları tespit edilen adayların sınav sonuçları iptal edilecektir. Kopya çekenler ve kopya işlemlerinde aracılık yapanlar varsa bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur, 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Adayların, bilgisayar ortamında yapılacak istatistiksel kopya analizleri sonucunda sınavının iptal edilmemesi için, kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri, cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekmektedir. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur.


   Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye çalışan, kopya veren veya kopya verilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri salon tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları iptal edilecektir. Ayrıca, kamera görüntülerinden bu fiilleri işlediği tespit edilenlerin de sınavları iptal edilecektir. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk tümüyle adaya aittir.


 2. DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

  1. TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır.


  2. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.


   Hesaplanan standart puanlar kullanılarak,


   • Tıp fakültesi mezunu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) ve talep eden adaylara Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı (Ağırlıklı A) hesaplanacaktır.


    Tıp Fakültesi Mezunu Adaylar İçin


    TTBT Standart Puanı

    KTBT Standart Puanı

    Ağırlıklı K Puanı

    0,3

    0,7

    Ağırlıklı T Puanı

    0,7

    0,3

    Ağırlıklı A Puanı

    -

    1


   • Tıp dışı meslek mensubu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) hesaplanacaktır.


   Tıp Dışı Meslek Mensubu Adaylar İçin


   TTBT Standart

   Puanı

   KTBT Standart

   Puanı

   Ağırlıklı T Puanı

   1

   -


   Adayların Ağırlıklı K, Ağırlıklı T ve Ağırlıklı A puanları, aşağıdaki dönüşüm formülünde kullanılarak adayların en yükseği 85 olan K, T ve A puanları hesaplanacaktır.


   image

   AP : Adayın Ağırlıklı Puanı EBAP : En Büyük Ağırlıklı Puan

   X : Ağırlıklı Puanların Ortalaması

   S : Ağırlıklı Puanların Standart Sapması


  3. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.


  4. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.


 3. TERCİH BİLDİRİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

  1. Adaylar, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin

   http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir.

  2. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

  3. TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği şartı aranır.

   Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

  4. Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

   Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercihlerin tümüyle iptali yapılmaz. Bu nedenle adaylar, internet aracılığıyla ÖSYM’ye göndermeden önce yapmış oldukları tüm tercihlerin, durumlarına uygun olduğundan emin olmalıdır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Yapılan tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır.

  5. Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterilmiştir. Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dâhîl edilmeyeceklerdir.

  6. Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü tercih aşamasında yapılacaktır.

   ÖSYM tarafından yapılan süresi geçerli yabancı dil sınavı sonucuyla tercih yapacak adayların Merkezimiz kayıtlarındaki bilgileri tercih aşamasında kontrol edilerek tercih işlemi yapmaları sağlanacaktır.

   Tercih işlemi yapabilmek için gereken yabancı dil yeterliliğini, Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanında belirtilen yabancı dil sınavı sonucuyla veya Bakanlık veya YÖK tarafından yaptırılan yabancı dil sınavı sonucuyla sağlayan adayların aşağıdaki işlemleri yapmaları gerekmektedir:

   1. ÖSYM tarafından belirlenen Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanına göre uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip adaylar, ilgili dönemin tercih işlemlerinin son günü saat 12.00’ye kadar geçerli belgelerini dilekçe ekinde Merkezimize ulaştırdıkları takdirde tercih işlemi yapabileceklerdir.

   2. Bakanlık tarafından yaptırılan sınav sonucuyla yabancı dil yeterliliğini sağlayan adayların tercih yapabilmeleri için yabancı dil sınav sonuçlarının ilgili kurum tarafından tercih işlemlerinden önce ÖSYM’ye bildirilmesi gerekmektedir.


    Adayın TUS’a başvuru yaparken kullanmış olduğu T.C. Kimlik / Y.U. Numarası ile Bakanlık tarafından yaptırılan yabancı dil sınavına (TÖMER TIPDİL) başvuru yaptığı T.C. Kimlik / Y.U. Numarası aynı olmalıdır. Bu numaraları farklı olan adaylar, tercih işlemi yapamayacaklardır.

    Bakanlık tarafından yaptırılan sınavlarda T.C. kimlik numarası, 99’lu numara veya 0’la başlayan

    Y.U. numarası ile yabancı dil sınavına alınanların, bu numaralarında değişiklik olduğu takdirde tercih işlemi yapabilmeleri için ÖSYM’ye dilekçe ile tercih süresinin son günü saat 12.00’ye kadar başvurmaları gerekmektedir.

   3. YÖK tarafından yaptırılan sınav sonucuyla yabancı dil yeterliliğini sağlayan adayların tercih yapabilmeleri için yabancı dil sınav sonuçlarının ilgili kurum tarafından tercih işlemlerinden önce ÖSYM’ye bildirilmesi gerekmektedir.


    Adayın TUS’a başvuru yaparken kullanmış olduğu T.C. Kimlik/Y.U. Numarası ile YÖK tarafından yaptırılan yabancı dil sınavına (YÖKDİL) başvuru yaptığı T.C. Kimlik/Y.U. Numarası aynı olmalıdır. Bu numaraları farklı olan adaylar, tercih işlemi yapamayacaklardır.

    Bu durumdaki adayların tercih işlemi yapılabilmeleri için tercih süresinin son günü saat 12.00’ye kadar, yabancı dil sınavına başvuru yaparken kullandıkları numara ile TUS’a başvuru yaparken kullandıkları numaranın ilgili kurumca eşleştirilerek ÖSYM’ye ulaştırmasını sağlamaları veya yabancı dil sınav sonucunun TUS’a başvurdukları numaraları ile güncellenerek ÖSYM’ye bildirilmesini sağlamaları gerekmektedir.

  7. Tercihler bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından yapılacaktır. Yanlışlıkla bir program yerine diğer bir programın girilmesi durumunda, girilen program tercih edilen program gibi işlem görür. Tercihlerin elektronik ortama yanlış aktarılmasından doğacak sonuçlardan aday sorumludur.

   Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının hepsini kullanmak zorunda değildirler.


   Özel koşullar, ilgili programda eğitim yapabilmek için kurumların belirlediği, yazılı sınavla ölçülemeyen niteliklerdir ve tercihler yapılırken adaylar tarafından mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bir program için istenilen nitelikleri taşımadıkları hâlde bu programı tercih eden ve puanlarına göre bu programa yerleştirilen adaylar ilgili programlarca kabul edilmeyecek ve yerleştirmeden doğan tüm haklarını yitirmiş olacaklardır.


   Yerleştirme işlemi yapılırken yeterli puan alınması koşuluyla tercih sırası da önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlamak üzere sıralanması adayın yararına olacaktır.


   Tercih işlemlerinde;

   1. T.C. uyruklu adaylar ile T.C. uyruğunun yanında yabancı uyruğu da olan adaylar, sadece genel kontenjanları,


   2. Yabancı uyruğu olan adaylar, yabancı uyruklu kontenjanları (Uyruğundan biri T.C. olan yabancı uyruklu adaylar, yabancı uyruklular için ayrılmış kontenjanları tercih edemeyeceklerdir.),


   3. Mavi kartlı adaylar;

    1. Yabancı uyruklu olarak başvuru yapmak istiyorlarsa yabancı uyruklu kontenjanları,


    2. Mavi kart sahibi olarak başvuru yapmak istiyorlarsa 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sadece vakıf üniversitelerinin genel kontenjanlarını,


   4. K.K.T.C. uyruklu adaylar;


    1. 24 Mart 2008 tarihli Protokolün değişik ikinci maddesine göre Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine açılmış olan kontenjanları,


    2. Aynı Protokolün değişik beşinci maddesine göre KKTC’ye ayrılan kontenjanları,


    3. Aynı Protokolün değişik dördüncü maddesi hükümleri kapsamında olan KKTC uyruklu adaylar 1999 tarihli ilave haklar tanınmasına yönelik anlaşmaya göre genel kontenjanları,


   5. Türk Soylu yabancı adaylar;

    1. 2527 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmak istedikleri takdirde genel kontenjanları,

    2. 2527 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmak istemedikleri takdirde yabancı uyruklu kontenjanlarını,


   image

   SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ÖNEMLİ UYARI!

   Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adayların ileride hukuki sorunlarla karşılaşmaması için tercihlerini T.C. vatandaşı olarak yapmaları gerekmektedir.

   tercih edilen kontenjan türüne bağlanan tüm sonuçları kabul ederek tercih edebileceklerdir. Sistemde kayıtlı birden fazla uyruk bilgisi olması nedeniyle birden fazla kontenjan türünden tercih hakkı bulunan adaylar, yukarıda belirtilen kurallara uygun olması kaydıyla hangi kontenjandan yararlanacaklarını sistemde belirterek tercih yapacaklardır.  8. Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir. Mesleki bilgi sınav puanı ve tercih sırası aynı olan adaylar uzmanlık eğitimi programına birlikte yerleştirilir.

  9. Tescil kapsamında olmayan meslek mensubu adaylardan YÖKSİS’te eğitim bilgileri olan ancak mezuniyet tarihi bulunmayanların, tercih işlemlerini yapabilmeleri için tercih süresi içerisinde kendi üniversitelerine başvurarak YÖKSİS’teki mezuniyet tarihi alanının güncellenmesini sağlamaları gerekmektedir.

   Tescil kapsamında olmayan meslek mensubu adaylardan YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayanların (yurt dışı ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais) yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), tercih yapabilmeleri için tercih süresi içerisinde ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen başvurarak mezuniyet tarihlerinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydedilmesini sağlamaları gerekmektedir. Bu durumdaki adaylar, mezuniyet tarihini gösterir belgelerinin onaylı bir örneğini yanlarında bulundurarak bu belgeyi görevliye teslim etmelidir.

  10. İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından sınav tarihinden önce kimlik bilgileri ÖSYM'ye iletilen askeri personel, sadece İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Nam ve Hesabına Açılan kontenjanları tercih edebilecektir. Bunun dışındaki adaylar bu kontenjanları tercih ederek yerleştirilseler bile atamaları yapılmaz.

  11. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) arasında imzalanan Askeri Öğrenci/Misafir Askeri Öğrenci (MAÖ)/Misafir Askeri Personel (MAP) Yetiştirme İşbirliği Protokolü çerçevesinde açılan kontenjanları Milli Savunma Bakanlığı tarafından sınav tarihinden önce kimlik bilgileri ÖSYM'ye bildirilen Misafir Askeri Personel tercih edebilecektir.

   MSB tarafından sınav tarihinden önce ÖSYM’ye kimlik bilgileri bildirilmeyen adayların (MAP) tercihleri dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

   Sınava giriş koşullarını sağlayan MAP adayları, ülkesinden gerekli izinleri almasını müteakip ÖSYM tarafından ilan edilen TUS 'a başvuru yapacaktır. Ülkesi tarafından sınava giriş izni verilen MAP adaylarının kimlik bilgilerinin MSB’ye gönderilmesi gerekmektedir. MSB tarafından ÖSYM’ye kimlik bilgileri bildirilmeyen adayların (MAP) tercihleri dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

   MSB ile SBÜ arasında imzalanan protokol gereğince, MSB nam ve hesabına SBÜ’de açılan tıpta uzmanlık eğitimi kadrolarına yerleştirilen MAP uzmanlık öğrencileri eğitimlerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi /Ankara'da devam edecektir.

  12. Adaylar, tablolarda yer alan programların TUS yerleştirme sonuçlarında (ilgili yılın ilgili döneminde) varsa en küçük puanlarına, ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabilirler.

   Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir.


 4. KAYIT, ATAMA BİLGİLERİ VE GEREKLİ BELGELER

  Adaylar yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecektir. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.


  Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi programlarına yerleştirilen adaylara ait yerleştirme sonuç bilgilerini, ÖSYM’den edinecekleri şifreleri ile internet üzerinden fss yoluyla almaları sağlanacaktır.

  Üniversite tıp fakültelerindeki programlara yerleştirilen adaylar üniversitelere, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversite tıp fakültelerindeki programlara yerleştirilen adaylar ilan edilecek belgelerle birlikte Sağlık Bakanlığına, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumundaki programa yerleştirilen adaylar ise Adli Tıp Kurumu Başkanlığına, ilan edilen başvuru tarihleri arasında istenen tüm belgelerle birlikte başvurmalıdırlar. Herhangi bir nedenle süresi içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu durumdaki adaylar yerleştirmeden dolayı kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir. Atamalar esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespit edilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler.

  Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına Üniversitelerin Tıp Fakültelerine yerleştirilen adayların, ÖSYM'nin ilanını takip eden 10 iş günü içerisinde, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasında (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilen belge ve formları tamamlayarak Personel Bilgi Sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numarası veya 99 ile başlayan Kimlik Numarası ile elektronik ortamdan başvuru yapmaları; T.C. Kimlik Numarası veya 99 ile başlayan Kimlik Numarası bulunmadığından PBS üzerinden başvuru yapamayan adayların ise ilanda yer alan belge ve formları tamamlayarak başvurularını Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800, adresine APS veya özel kargo ile göndermeleri gerekmektedir. APS veya özel kargo ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması hâlinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

  Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı adına Üniversite kontenjanlarına yerleştirilenlerin atama işlemleri için öncelikle yukarıda tarif edildiği şekilde Bakanlığa başvurmaları daha sonra ÇKYS üzerinden takip etmeleri gerekmektedir.

  Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı adına Üniversitelere yerleşen ve açıktan ataması yapılacak adaylar hakkında, 17/04/2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden Arşiv Araştırması yapılacaktır. Arşiv Araştırması sonucuna göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartları haiz olan adayların atamaları yapılacak; anılan Kanun hükmünde yer alan şartları haiz olmayanların atamaları yapılmayacak olup adaylara ayrıca yazılı olarak bilgi verilecektir.

  Sağlık Bakanlığı adına Üniversite Tıp Fakültelerine yerleşen adaylardan;


  yerleşmiş oldukları Üniversite Tıp Fakültelerinin bulunduğu ildeki Eğitim ve Araştırma Hastanelerine (Eğitim Kliniği bulunan, uzmanlık eğitimi verilen); aynı ilde yoksa en yakın ilde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanelerine (Eğitim Kliniği bulunan, uzmanlık eğitimi verilen) atamaları yapılmaktadır.


  Adayların atandıkları kadrolara başlamasına müteakip yerleştirilmiş oldukları üniversiteye görevlendirme işlemleri yapılacaktır.

  TUS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerde veya Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki programlardan birine yerleştirilen yabancı uyruklu adayların kayıt için bu kılavuzda yazılı olan süre içinde o programın bağlı olduğu üniversiteye veya Sağlık Bakanlığına başvurmaları gerekir. Kayıt sırasında diğer adaylardan istenen belgelere ek olarak yabancı uyruklu adayların aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

  1. Ana dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki tıp fakültelerinin birinden mezun olunduğunu gösteren diploma veya yabancı ülkelerdeki tıp fakültelerinin birinden mezun olup YÖK’ten alınmış denklik belgelerinin noter tasdikli örnekleri,


  2. Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Tıpta Uzmanlık Kurulunun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği (Uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.),


  3. Türkiye'de ikametlerine izin verildiğine dair Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış belgenin noter tasdikli örneği,


  ç) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge.


  Yabancı uyruklu adayların atamaları yetkili mercilerce izin verildikten sonra yapılır.


  ÖSYM'nin kayıt/atama işlemleri ve kurumlar arası geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki başvuruların doğrudan ilgili kurumlara yapılması gerekmektedir.


  Misafir Askeri Personel kontenjanlarına yerleşen adayların kayıt süresi yürürlükte bulunan ikili askeri anlaşmalara göre belirlenebilir.


 5. EK YERLEŞTİRME

  2023-TUS ilgili dönemin sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2023-TUS ilgili dönemin ek yerleştirme boş kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. Ek yerleştirme kontenjanlarına başvurabilmek için aşağıdaki koşulların tümünün karşılanması gerekmektedir.


  1. 2023-TUS ilgili dönemine girmiş olmak,

  2. 2023-TUS ilgili dönem sonucuyla hiçbir programa yerleşmemiş olmak,

  3. Yerleştirmede esas alınacak Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 ve üzerinde olmak


  Adaylar ek yerleştirme için tercih ücreti yatıracaklardır.


  Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Tercih süresi içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır.


  Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir.


 6. YABANCI UYRUKLU ADAYLAR

  Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre üniversite ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tıpta uzmanlık eğitimi programlarına aylıksız olarak eğitim görmek isteyen tıp fakültesi mezunu yabancı uyruklu adaylar da TUS'a girmek zorundadırlar.

  Yabancı uyruklu adayların sınav tarihi itibarıyla; Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olanların tescil işlemlerinin tamamlanmış olması, yabancı ülkelerdeki tıp fakültelerinden mezun olanların ise denklik ve tescil işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

  DİKKAT: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) alınan “9” ile başlayan ve 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarası (yabancı kimlik numarası) bulunan adayların, T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI alanına 9’la başlayan bu numaralarını yazmaları zorunludur. MERNİS’te 9’la başlayan numarası olduğu halde 0’la başlayan Y.U. numarası ile sınava başvuran adayların sınav tarihi itibarıyla diploma tescil bilgisi Sağlık Bakanlığı tarafından Başkanlığımıza iletilemeyeceğinden bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

  Yabancı uyruklu adaylar için ayrılan kontenjanlar tablolarda ayrıca gösterilmiştir.

  Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek üniversitelerimiz tıp fakültelerinden mezun olan ve tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyenlerin de TUS'a girmeleri zorunludur. Bu adaylardan devlet bursu almak isteyenler, bu durumlarını belgelendirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurabilirler.

  Yabancı uyruklu adaylar için hazırlanmış ayrı bir Aday Başvuru Formu ve Kılavuz bulunmamaktadır. Bu adaylar, kendilerini ilgilendirmeyen çok özel durumlar hariç bu kılavuzun tüm hükümlerine tabidirler.

  İkili anlaşmalar uyarınca Türkiye'de uzmanlık eğitimi yapacak olan yabancı uyruklu öğrenciler, ikili anlaşma hükümlerine göre hareket edecektir.


 7. SINAV VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

  Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.


  ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.


 8. DİĞER BİLGİLER

  1. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ

   Başvuru işlemi sonrası Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan veya bir başvuru merkezinde sınav başvurusu esnasında internet erişim şifresi talebinde bulunan adaylara ücretsiz olarak geçici şifre verilmektedir. Şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir. Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adaya aittir. Şifre ile adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav ve yerleştirme sonuçlarını edinme


   vb. işlemlerini yapabilirler. Şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır.

   İnternet erişim şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri, burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine sınava giriş için geçerli kimlik belgeleriyle birlikte şahsen başvurarak, ücret karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Nüfus cüzdanında adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

   Cezaevinde olması nedeniyle şahsen bu merkezlere gidemeyecek olan adaylara, bulundukları cezaevi müdürlükleri tarafından şifre verilebilecektir. Zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğu için şahsen bu merkezlere gidemeyecek olan adaylara ise askeri birlik komutanlarının resmi yazı ile ÖSYM’ye müracaat etmesi halinde, adayın ismine düzenlenmiş kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir. Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez.

  2. KİMLİK/İLETİŞİM/EĞİTİM/DİĞER BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR

   Sınava başvuru yaptıktan sonra bilgilerini güncellemek, bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar başvuru süresi içinde bilgilerini güncelleyecek/değiştirebilecektir.


   Adayların, e-Devlet kapısı üzerinden, e-Devlet şifreleri ile edindikleri nüfus kayıt örnekleri ile yerleşim yeri ve diğer adres belgeleri sorgulaması ve doğrulaması “https://www.turkiye.gov.tr/nufus-ve- vatandaslik-isleri-genel-mudurlugu” adresinden yapıldıktan sonra kabul edilecektir.


   Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olan adaylardan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) kimlik bilgisi olanlar, bu değişikliği önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) yaptırmalıdırlar. Bu değişiklikler ancak, MERNİS’te yapıldıktan sonra aday tarafından ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecektir. Bu bilgiler, sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde bu sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.


   Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) kimlik bilgisi olmayan adayların ise, bu değişikliği başvuru süresi içinde Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir.


   ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.


   Kimlik Bilgilerinin “UYRUĞU” Alanında Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra uyruğu ile ilgili değişiklik yapmak isteyen adaylardan MERNİS’te uyruk bilgisi bulunanlar, bu değişikliği önce MERNİS’te yaptıracaklardır. Bu değişiklikler, ancak MERNİS’te yapıldıktan sonra aday tarafından ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecektir. MERNİS’te uyruk bilgisi bulunmayan adaylar ise bu değişikliği, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekine ilgili resmî belgeyi ekleyerek Merkezimize başvuracaklardır.


   Uyruk/ T.C. Kimlik Numarası bilgisini değiştiren adaylar, cevap kâğıtlarına sınava giriş belgelerinde yer alan T.C. Kimlik/Y.U. Numarasını kodlamak zorundadır.


   Eğitim Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: YÖKSİS’teki eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adaylardan (yurt dışı ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais) yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), ÖSYM arşivinde de eğitim bilgisi bulunmayan veya ÖSYM arşivindeki eğitim bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerince başvuru süresi içinde değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir. Merkezimize gönderilen ekleme/değişiklik/düzeltme talepleri ilgili olarak Merkezimizce yapılacak işlem bulunmamaktadır. Eğitim bilgisinde ekleme/düzeltme/değişiklik, resmî belge ile başvuru aşamasında yapılır. Merkezimize gönderilen düzeltme/değişiklik talepleri ve mezuniyet/öğrenim durumu belgeleri ile ilgili olarak işlem yapılmaz.


   Engel/Sağlık Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Başvuru süresi içinde engelli olmayan ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınavlarını yapmalarına engel fiziki durumu oluşan adaylar bu durumlarını bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirerek, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekinde sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar “ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı (EADB) 06800 Bilkent/ANKARA” adresine ulaştırılmalıdırlar. Bu adaylardan sağlık kurulu raporları kabul edilenler, “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır. Çarşamba gününden sonra sağlık/engel sorunu oluşan adaylardan “Engelli Salonunda” sınava alınması gerekenlerin, ÖSYM’ye ulaşan sağlık kurulu raporları, ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilecektir.


   Sağlık sorunu oluşan adaylardan okuyucu/işaretleyici veya işaretleyici isteğinde bulunmayan ve yardıma ihtiyacı olmaksızın sınav salonuna gidebilecek durumda olan adaylar ise sınav binası girişinde güvenlik görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle dikkatlice kontrol edilmek kaydıyla sınava giriş belgesinde belirtilmeyen ilaç (tane ile), sargı bezi, koltuk değneği, atel, yürüteç, baston, boyunluk, korse, oturma simidi, alçı, bandaj, dizlik, göz damlası, astım ilacı/pompası/sprey ile Sınava Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda sınava girebileceklerdir.


   Başvuruda engelli/sağlık sorunu olan ve sağlık kurulu raporunu, başvuru süresi içinde Merkezimize ulaştıran adayların bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandıktan sonra aynı engeline ilişkin yeniden gönderilen raporları (ek raporları) işleme alınmaz.


   Fotoğraf değişikliği: Bir başvuru merkezinde fotoğrafı çekilerek ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılan veya sistemde mevcut olan geçerli fotoğrafını değiştirmek isteyen adaylardan fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı da olmayan adaylar; sınava başvurusunu tamamlandıktan sonra;


   1. Genel Amaçlı Dilekçe örneği,


   2. Son 3 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafın arkasına T.C. Kimlik Numarası yazılmalıdır.),

   3. Fotoğrafını değiştirme talebinin nedenini belirten belge (varsa) ile


   sınava başvuru süresince ve sınava başvuru süresi tamamlandıktan sonraki ilk 5 gün içinde ÖSYM’ye başvuruda bulunacaklardır (Süre hesabında ÖSYM evrak kaydı esas alınır. Süre tamamlandıktan sonra ÖSYM’ye ulaşan dilekçelere işlem yapılmaz.). Adayın talebi, ÖSYM tarafından uygun görüldüğü takdirde fotoğraf değişikliği ÖSYM tarafından adaya sms ile bildirilen tarihler arasında ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden gerçekleştirilecektir.

   Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nı henüz edinmemiş adaylar, Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nı edindikleri takdirde sistemdeki fotoğraflarını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine gitmeksizin sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’ndaki fotoğraflarıyla kendileri güncelleyebileceklerdir.


   Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı bulunan adayların, başvuruda kullanılan kimlik kartı fotoğrafı Başkanlığımızca değiştirilemez. Bu durumdaki adayların sistemdeki fotoğrafı, T.C. Kimlik Kartındaki fotoğraflarını güncellemeleri durumunda sistemde güncellenebilir.

   İletişim Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: İletişim bilgilerinde değişiklik/düzeltme olan adaylar, bu bilgilerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendileri değiştirebileceklerdir.


   Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra sınava ilişkin bilgilerinde değişiklik/düzeltme olan adaylar, bu bilgilerini başvuru süresi içinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendileri değiştirebileceklerdir.


   ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından yapılabilecek tüm değişiklikler ancak, ÖSYM tarafından belirlenecek tarihlere kadar yapılabilecektir.


   ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından yapılan bilgi değişiklikleri, ilgili sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde ilgili sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.


  3. ÖSYM İLE YAZIŞMALAR

   Adaylar, Merkezimizle yapacakları yazışmalarda kılavuzun sonunda yer alan Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanacaklardır. Dilekçenin işleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak evrak referans numarası bulunmalıdır. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri kesinlikle işleme alınmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaştırılan dilekçeler işleme konulmayacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.


   Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlar ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde yapılmalıdır. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.


   Adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 IBAN numaralı hesabına gerekli ücreti (ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanan Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri duyurusunda ücretler belirtilmektedir.) yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir (Bu hesaba sınav ücretleri kesinlikle yatırılmamalıdır.). Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır.


   6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra, cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. Soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve diğer sınav evrakının imajlarının güvenli bir elektronik ortama aynen aktarılması halinde bu süreler beklenmeksizin bunlar imha işlemine tabi tutulabilir. Bu suretle elektronik ortama aktarılan belgeler tüm iş ve işlemlerde geçerli olmak üzere sınav evrakının aslı hükmündedir.


   ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi veya kuruma gösterilmez ve verilmez. Ancak, “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları


   kendi soru kitapçığı ve cevap kâğıdının görüntüsünü ÖSYM’de (Ankara’da), her oturum ayrı ayrı olmak üzere ücreti karşılığı, 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen imha süresi sona ermeden inceleyebileceklerdir.


   Sınav/yerleştirmelerle ilgili ihtilafların çözümünde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  4. ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER

   Adaylar; kılavuz bilgilerine, sınavlar ve başvurular ile ilgili duyurulara ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişeceklerdir. Ayrıca başvuru işlemini tamamladıktan sonra, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleriyle giriş yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen internet adresinde adayların yapabileceği başlıca işlemler şunlardır:


   1. Bireysel başvuru hakkı olan adaylar için internet aracılığıyla bireysel başvuru yapma

   2. Başvuru işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme

   3. ÖSYM’nin belirleyeceği tarihlerde, sınava ilişkin bilgiler ile kimlik ve iletişim bilgilerini değiştirme/güncelleme

    ç) Eğitim bilgilerini öğrenme ve diploma notu/puanı bilgilerini, varsa engel durumu bilgilerini görme/inceleme

   4. Sınava giriş belgesi edinme

   5. Sınav sonuç bilgilerini öğrenme

   6. Tercih yapma

   7. Yerleştirme sonuçlarını öğrenme

    ğ) Cevap kâğıdını görüntüleme

   8. Evrak referans numarası alma ve şifresini değiştirme


  5. ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI

Engelli/sağlık sorunu olan adayların “Engelli Salonlarında” sınava alınabilmeleri için bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları;

 1. Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporu/Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) onaylı bir örneğini

 2. Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu (doldurulmuş olarak)

 3. Sağlık/engel durumlarını belirten dilekçelerini

 4. Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini

başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmayan raporlar kabul edilmez.

DİKKAT: Bu belgeler, kesinlikle başvuru merkezlerine bırakılmayacak, başvuru süresi içerisinde aday tarafından ÖSYM’ye ulaştırılacaktır.


Başvurularını bir başvuru merkezinden yapacak engelli/sağlık sorunu olan adaylardan, ÖSYM aday işlemleri sisteminde hiçbir engel bilgisi bulunmayanların yukarıda belirtilen belgeleri başvuru merkezine giderken yanlarında bulundurmaları ve bu bilgilerin sisteme kaydını sağlamaları gerekmektedir. Bu belgeler, başvuru süresi içerisinde aday tarafından ÖSYM’ye ulaştırılacak, kesinlikle başvuru merkezlerine bırakılmayacaktır.

Engelli/sağlık sorunu olan adayların 2014 yılından itibaren başvurdukları ÖSYM sınavlarında (EKPSS, e- YDS hariç) alınan engel/sağlık durumu bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adayların bu bilgilerini sınava başvurudan önce ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kontrol etmeleri gerekmektedir. Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı engelli/sağlık bilgilerinde değişiklik olanların, (talep ettiği soru kitapçığı puntosunda, özel durumu alanında, kullanılan araç gereç ve cihaz bilgisinde, soru


kitapçığı okuma durumunda vb. güncelleme gerekenler) yeni durumlarını belirtir Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporlarını (internet aracılığıyla bireysel başvuru yapanlar da dâhil) yukarıda belirtilen diğer belgeler ile birlikte başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Sistemde mevcut olan engel/sağlık durumu bilgilerinde değişiklik sadece ÖSYM tarafından yapılır.

Sınava başvuran adaylardan engel/sağlık sorunu nedeniyle 2014 yılından itibaren ÖSYM sınavlarına (EKPSS, e-YDS hariç) sağlık raporu ile başvuranların, bu sınava “Engelli Salonunda” alınabilmeleri için başvuru süresi içinde engelli sağlık kurulu raporlarını/sağlık kurulu raporlarını, Merkezimize göndermeleri gerekmektedir.

Raporlar ÖSYM’ye ulaştıktan sonra başvuru esnasında sisteme girilmiş olan engel/sağlık durumu bilgileri, ÖSYM tarafından onaylanacaktır. Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporlarının onaylı bir örneğini yukarıda belirtilen diğer belgeler ile birlikte başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmayan adaylar (başvuruda engel/sağlık durumu bilgileri sisteme kaydedilmiş olsa bile), Engelli Salonlarında sınava alınmayacaklar ve sınava başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir.

İlk kez engelli olarak sisteme kaydı yapılacak adayların Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamaları dikkatle inceleyerek formu doldurmaları, başvuru işleminde bu bilgilerinin doğru şekilde sisteme kayıt edildiğinden emin olmaları ve yukarıda istenilen belgeleri mutlaka başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Sürekli engel/sağlık sorunu olan adaylardan bu bilgiler sonraki sınavlarda kullanılmak üzere alınacak ve arşivlenecektir. Böylece, sağlık/engel durumunda değişiklik olmayan adaylardan başvuracakları diğer ÖSYM sınavlarında yeniden sağlık kurulu raporu istenilmeyecektir. (ÖSYM gerek duyduğu durumlarda yeniden rapor isteme hakkını saklı tutar.).

Sağlık kurulu raporları Merkezimizce kabul edilen adaylar, engel/sağlık durumlarına uygun şekilde “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır. Bu adayların Sınava Giriş Belgelerinde “Engelli Salonu” yazılı olacaktır. Raporları kabul edilmeyen adaylar, sınava başvuran diğer adaylar gibi işlem görürler.

Engelli adaylar sınavda, kendilerinin kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa bu ihtiyaçları ve kullanacakları gerecin ne olduğu dilekçelerinde ayrıntılı olarak belirtilmiş olmalıdır. Adaylar, ÖSYM'ce kabul edildiği takdirde bu gereçlerini sınavda kullanabileceklerdir. Bu adayların “Engelli Salonu” yazılı olan Sınava Giriş Belgelerinde sınava getirebilecekleri araç gereç ve cihazlar da belirtilmiş olacaktır.

Okuyucu yardımı alan ve aynı zamanda kendisi de soru kitapçığını okuma-kullanma hakkı bulunan aday ile okuyucu görevinde bulunan salon görevlisi için; soruları, cevap seçenekleri, soruların ve cevap seçeneklerinin sıralanışı birbirinin tamamen aynı olan bir çift (2 adet) soru kitapçığı uygulaması yapılacaktır. Çift soru kitapçıklarından bir tanesi yalnızca aday tarafından diğeri ise yalnızca okuyucu tarafından kullanılacaktır. Sınav süresince aday sorulardan birinin, bir kısmının veya tümünün okunmasını talep ettiğinde sorular okuyucu tarafından okunacaktır. Adaylar kendilerine ait soru kitapçığı üzerinde işlem yapabileceklerdir.

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınavlarını yapmalarına engel sorunu oluşan adaylar, sağlık durumlarında meydana gelen değişiklikleri bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporlarıyla belgelendirmelidirler. Raporlar, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekinde sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığına (EADB) ulaştırılmalıdır. Bu adaylardan raporları kabul edilenler “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır. Çarşamba gününden sonra “Engelli Salonunda” sınava alınması gereken sağlık/engel sorunu oluşan adayların ÖSYM’ye ulaşan raporları, ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilecektir.

Sağlık sorunu oluşan adaylardan okuyucu/işaretleyici veya işaretleyici isteğinde bulunmayan ve yardıma ihtiyacı olmaksızın sınav salonuna gidebilecek durumda olan adaylar, ise sınav binası girişinde güvenlik görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle dikkatlice kontrol edilmek kaydıyla sınava giriş belgesinde belirtilmeyen ilaç (tane ile), sargı bezi, koltuk değneği, atel, yürüteç, baston,


boyunluk, korse, oturma simidi, alçı, bandaj, dizlik, göz damlası, astım ilacı/pompası/sprey ile Sınava Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda sınava girebileceklerdir.

image

DİKKAT: MESLEĞİNİ YAPMAYA ENGEL HALİ OLDUĞU HALDE SINAVA GİRENLERİN, SINAVI KAZANMIŞ VE YERLEŞTİRİLMİŞ OLSALAR DAHİ ATAMA İŞLEMİ YAPILMAYACAKTIR.

Engelli/sağlık sorunu olan adaylarla ilgili bu kurallar internet ile bireysel başvuru yapacak engelli adaylar için de aynen geçerlidir.


ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLARA SINAV UYGULAMALARI GÖRME ENGELİ OLAN ADAYLAR

Görme engelli adaylardan okuyucu yardımı talep eden adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmaz. Bu adayların, okuyucu ve işaretleyici yardımcı görevlileri verilerek, tekli salonlarda sınava alınmaları sağlanır. Sınav soru ve süre miktarlarına göre belirlenen ölçüde ek süre verilir. Bu adayların soruları kendilerinin okumasına izin verilmez. Sınavda okuyucu yardımı aldığı halde soruları kendisinin de okuduğu tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır.

Soruları kendisi okuyabilecek durumda olan (sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen) ancak, Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu vb. oranı % 25 ve üzerinde olduğu belirtilen az gören adaylar ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) özel gereksinim düzeyi “Özel gereksinimi vardır (ÖGV)”/Özel Gereksinim Kodu “1” ve üzeri olan adaylara ek süre verilir. Bu durumdaki adaylar hariç, soru kitapçığını kendisi okuyabilecek durumda olan (sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen) görme engelli adaylara sınavda ek süre verilmez.

Soru kitapçığını kendi okuyabilecek durumda olan görme engelli adaylara, talepleri doğrultusunda 9 veya

14 punto yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığı ile işaretleyici yardımı verilir (Aşağıda örneği verilmiştir.). Soru kitapçığında sorular dâhil yazı boyutu 14 punto olsa da, cevap kâğıdı boyutu standart olduğundan (Bütün adaylara sadece 9 punto cevap kâğıdı verilir.), adayların cevap kâğıdı işaretleme durumlarını göz ardı etmemeleri gerekmektedir. İşaretleyici yardımı isteyen adaylar tekli, istemeyen adaylar ise toplu salonlarda sınava alınır.

Sınavda sadece işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına ve/veya adayın kendisinin cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapmasına izin verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı aldığı tespit edilenler ile sınavda işaretleyici yardımı aldığı halde kendisi cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapan adayların sınavı geçersiz sayılır.


Arial, 14 punto örnek:

Engelli olarak sınava başvuran adayların, başvuru süresi içinde

Sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM'ye ulaştırmaları zorunludur.

Arial, 9 punto örnek:

Engelli olarak sınava başvuran adayların, başvuru süresi içinde sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM'ye ulaştırmaları zorunludur.


İŞİTME ENGELİ OLAN ADAYLAR

İşitme engelli adayların raporlarında, işitme engelinin tipi (sensörinoral, iletim veya mixt olarak), her bir kulak için ayrı ayrı işitme eşikleri (dB olarak) ve konuşma engellerinin olup olmadığının (ve varsa


derecesinin) belirtilmesi zorunludur. Bu adaylar, raporlarına işitme testinin imzalı ve onaylı bir örneğini de eklemelidir.

İşitme engelli adaylardan işitme cihazı/biyonik kulak (koklear implant) kullananların Engelli Sağlık Kurulu Raporları/Sağlık Kurulu Raporlarında ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formlarında bu durumlarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Bu bilgi, adayların Sınava Giriş Belgelerine yansıtılır. Sınava Giriş Belgelerinde işitme cihazı/biyonik kulak (koklear implant) yazılı olan adaylar bu cihazlarıyla sınav binalarına alınacaklardır ancak cihazlar, adaylar tarafından salon görevlilerinin salonda gösterdiği yerlere sınav tamamlandıktan sonra aday tarafından alınmak üzere bırakılacaktır. Sınava Giriş Belgelerinde işitme cihazı/biyonik kulak (koklear implant) yazılı olan adaylardan bu cihazlarının sınav süresince üzerlerinde bulunmasını isteyenler ise Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda ilgili alanı işaretlemeleri durumunda, sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında cihazları ile sınava alınırlar.

Sınava Giriş Belgelerinde işitme cihazı/biyonik kulak (koklear implant) yazılı olan adaylardan bu cihazlarının sınav süresince üzerlerinde bulunmasını isteyenler ise Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda ilgili alanı işaretlemeleri durumunda, sınav merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında cihazları ile sınava alınırlar.

Sınava Giriş Belgelerinde işitme cihazı/biyonik kulak (koklear implant) yer almayan adayların, bu cihazları ile sınav binalarına girmelerine izin verilmez.

İşitme engelli adaylardan Engelli Sağlık Kurulu Raporu/ÇÖZGER ile istenen diğer belgeleri,

Merkezimize ulaştıranlara ek süre verilir.

BEDENSEL ENGELİ OLAN ADAYLAR

Sınavda işaretleyici yardımına ihtiyacı olan bedensel engelli adaylara işaretleyici yardımı verilir. Bedensel engelli adaylardan, sağlık kurulu raporlarında, vücutlarında motor sistem mekanizması yeterli düzeyde gelişmediği için vücut hareketlerine hâkim olamadığı belirtilen CP (Serebral palsi vb.) hastalarından sınavda okuyucu ve işaretleyici yardımı talep eden adaylara, okuyucu ve işaretleyici yardımı verilir.

Cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapamayan adaylardan Merkezimizden “işaretleyici” talebinde bulunanlara işaretleyici görevli yardımı verilir. Sınavda işaretleyici görevli yardımı alan adayların, cevap kâğıdında kendisinin işaretleme (kodlama) yapmasına izin verilmez. İşaretleyici yardımı talep ettiği halde sınavda cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapan adayların sınavı geçersiz sayılır.

Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı da aldığı tespit edilen engelli adayların sınavı geçersiz sayılır.

DİĞER ENGELİ OLAN ADAYLAR

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda Sürekli Engel Grubunda;

olduğu belirtilen adaylara talepleri doğrultusunda okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı verilir. Okuyucu yardımı alan adayların istedikleri takdirde sınav esnasında soruları kendilerinin de okumalarına izin verilir. Okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı talep etmeyenler istedikleri takdirde tekli salonlarda sınava alınır. Bu durumdaki adaylardan ÇÖZGER/Engelli Sağlık Kurulu Raporu olan adaylara ise ayrıca ek süre verilir.


Sınıflanamayan grupta yer alan ruhsal ve duygusal sağlık sorunu (panikatak, depresyon, şizofreni, atipik psikoz gibi) olan adaylara ise talepleri doğrultusunda işaretleyici yardımı verilir. İşaretleyici yardımı talep etmeyenler de istedikleri takdirde tekli salonda sınava alınır.

GEÇİCİ ENGELİ OLAN ADAYLAR

Geçici süreli sağlık sorunu veya hamilelik gibi özel durumu olan adayların; ilaç, ek gıda, tuvalet gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına ve sağlık nedeniyle ihtiyaç duydukları sağlık malzemesiyle sınava alınmalarına izin verilir. Bu adaylara normal sınav süresi uygulanarak talepleri doğrultusunda işaretleyici yardımı verilir.

Geçici engeli olan adayların sağlık kurulu raporlarında belirtilen rapor bitiş tarihi en fazla 1 yıl sonrası olarak girilebilir. Rapor bitiş tarihinden sonra bu durumdaki adayların sağlık durumu bilgisi sistemden silinir. Rapor bitiş tarihinden önce raporda belirtilen sağlık durumu değişen adayların, bu durumlarını dilekçe ile ÖSYM’ye bildirmeleri gerekir. Gerektiğinde raporlarını yenilemeleri istenebilir.

image

DİKKAT: Cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapamayan adaylardan Merkezimizden “işaretleyici” talebinde bulunanlara işaretleyici görevli yardımı verilir. Sınavda işaretleyici görevli yardımı alan adayların, cevap kâğıdında kendisinin işaretleme (kodlama) yapmasına izin verilmez. İşaretleyici yardımı talep ettiği halde cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapan adayların sınavı geçersiz sayılır.


Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı da aldığı tespit edilen engelli adayların sınavı geçersiz sayılır.

Sağlık sorunu oluşan adaylardan okuyucu/işaretleyici veya işaretleyici isteğinde bulunmayan ve yardıma ihtiyacı olmaksızın sınav salonuna gidebilecek durumda olan adaylar, sınav binası girişinde güvenlik görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle dikkatlice kontrol edilmek kaydıyla sınava giriş belgesinde belirtilmeyen ilaç (tane ile), sargı bezi, koltuk değneği, atel, yürüteç, baston, boyunluk, korse, oturma simidi, alçı, bandaj, dizlik, göz damlası, astım ilacı/pompası/sprey ile Sınava Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda sınava girebileceklerdir.SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sağlık durumu nedeniyle özel ihtiyaçları olan adayların, sınavlarda bu gereksinimlerine uygun hizmet alabilmeleri için, Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu doldurmaları ve engel/sağlık bilgilerinin bu formda belirtildiği şekilde sisteme girilmesini sağlamaları gerekmektedir. Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formu aşağıda yer alan açıklamalara göre doldurulacaktır.


Başvuru Merkezi aracılığıyla başvuru yapan adaylardan ÖSYM sisteminde engel/sağlık bilgisi bulunmayanlar, bu formu durumlarına uygun şekilde doldurarak, başvuru merkezine yanlarında götürecek


ve başvurularını Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporunu ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu görevliye göstererek yapacaklardır. Başvurusunu bireysel olarak internetten yapacak adaylar ise, Sağlık Durumu/Engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, bu formu durumlarına uygun şekilde doldurarak aşağıda belirtildiği şekilde ÖSYM’ye göndereceklerdir.

Başvurularını Başvuru Merkezi aracılığıyla veya bireysel olarak internetten yapan engeli/sağlık sorunu olan adayların, başvuru süresi içinde, verdikleri bilgileri doğrulayan Engelli Sağlık Kurulu Raporu/ÇÖZGER/Sağlık Kurulu Raporlarının onaylı bir örneğini ve Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formu ile Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu durumlarını anlatan bir dilekçe ekinde “ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı (EADB) 06800 Bilkent/ANKARA” adresine posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri zorunludur. Adayların Merkezimize gönderecekleri dilekçelerinin, ilgili sınav kılavuzlarında verilen “Genel Amaçlı Dilekçe” ile uyumlu olması ve bu dilekçelerde Aday İşlemleri Sisteminden alınacak “Evrak Referans Numarası”nın da bulunması gerekmektedir.

Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunda işaretleme yapan ve başvuru sistemine sağlık sorunu/engelli olarak kaydedilen adaylardan aşağıdaki belgeleri başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmayanların, engelli salonlarına atamaları yapılmayacak, bu adaylar sınava engelli aday olarak katılamayacaklardır. Sınava engelli aday olarak girdiği hâlde Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporunun ÖSYM’ye ulaşmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

 1. Engelli Sağlık Kurulu Raporu/ÇÖZGER/Sağlık Kurulu Raporlarının onaylı bir örneği

 2. Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu (doldurulmuş olarak)

 3. Sağlık/engel durumlarını belirten dilekçeleri

 4. Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi


ENGEL/SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER


SÜREKLİ ENGEL GRUBU


Görme, işitme, bedensel, zihinsel dil ve konuşma bozukluğu, süreğen/kronik gibi sürekli engele sahip adaylar ile sınıflanamayan grupta yer alan (yaygın gelişimsel bozukluk, özgül/özel öğrenme güçlüğü, ruhsal ve duygusal vb.) adaylar bu alanı dolduracaklardır.

Sürekli engel durumuna sahip adaylar bu bölümde, engel durumlarına uygun olan seçenek/seçenekleri işaretleyecekler ve Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporlarında belirtilen yüzdelik oranı ilgili alana yazacaklardır. Raporlarında yüzdelik oran olmayanlar bu alanı boş bırakacaklardır.

Tam Vücut Engel Oranı: Sürekli engeli olan adayların “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”nda belirtilen toplam yüzde oranıdır.


GEÇİCİ ENGELİ OLANLAR


Kaza, hastalık, tedavi, hamilelik vb. geçici bir sağlık durumu nedeniyle geçici bir engele veya özel gereksinime ihtiyacı olan adaylar ile sağlık sorunu nedeniyle ihtiyaç duydukları sağlık malzemesini üzerinde/yanında bulundurmak zorunda olan adaylar, durumlarına uygun olarak bu bölümü dolduracak ve Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporlarında belirtilen “Rapor Bitiş Tarihi”ni ilgili alana yazacaklardır. Rapor Bitiş Tarihi en fazla 1 yıl sonrası olarak yazılabilir. Rapor bitiş tarihinden sonra bu durumdaki adayların engel bilgisi sistemden silinir.


Rapor bitiş tarihinden önce raporda belirtilen engel durumu değişen adayların, bu durumlarını dilekçe ile Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir.


Kaza, hastalık, tedavi vb. nedenlerle sağlık sorunu oluşan adaylardan okuyucu/işaretleyici veya işaretleyici isteğinde bulunmayan ve yardıma ihtiyacı olmaksızın sınav salonuna gidebilecek durumda olan adaylar sınav binası girişinde güvenlik görevlileri tarafından elle ve/veya


dedektörle dikkatlice kontrol edilmek kaydıyla sınava giriş belgesinde belirtilmeyen ilaç (tane ile), sargı bezi, koltuk değneği, atel, yürüteç, baston, boyunluk, korse, oturma simidi, alçı, bandaj, dizlik, göz damlası, astım ilacı/pompası/sprey ile Sınava Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda sınava girebileceklerdir.


ÖZEL DURUMLAR


Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda Sürekli Engel Grubunda işaretleme yapan adayların varsa “Özel Durumlar” alanında da durumlarına uygun seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir.


Örneğin; Sürekli Engel Grubunda “Sınıflanamayan” alanında işaretleme yapan adaylardan varsa Yaygın Gelişimsel Bozukluk veya Özgül/Özel Öğrenme Güçlüğü veya Ruhsal ve Duygusal olanların durumlarına uygun seçeneği “Özel Durumlar” alanında da işaretlemeleri gerekmektedir. Sürekli Engel Grubunda “Bedensel (Ortopedik)” alanında işaretleme yapan adaylardan CP Hastası olanlar “Özel Durumlar” alanında “CP Hastası” seçeneğini, “İşitme” alanında işaretleme yapan adaylardan İlköğretime Başlama Yaşı Öncesi İşitme Engeli Edinmiş olanlar “Özel Durumlar” alanında “İlköğretime Başlama Yaşı Öncesi İşitme Engeli Edinmiş” seçeneğini; Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu vb. oranı % 25 ve üzerinde olan adaylar ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) özel gereksinim düzeyi “Özel gereksinimi vardır (ÖGV)”/Özel Gereksinim Kodu “1” ve üzeri olan adaylardan soruları kendisi okuyabilecek durumda olanlar (sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen), “Özel Durumlar” alanında “Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu vb. oranı % 25 ve üzeri” seçeneğini işaretleyeceklerdir.


SINAV UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Bu bölümde adaylar, durumlarına ve ihtiyaçlarına uygun olan seçenekleri işaretleyeceklerdir.


SORU KİTAPÇIĞI OKUMA DURUMU


Bu kısım adayın genel okuyabilme durumunu ifade eder. Görme engelli adaylar soru kitapçıklarının kaç punto olacağını buradaki seçeneklerden birini işaretleyerek belirleyecekler. Ayrıca “okuyucu istiyor” seçeneğini işaretleyen adayların bu talepleri engel grubuna göre değerlendirilecektir. Herhangi bir işaretleme yapılmadığı takdirde adayın 9 punto (standart) yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığını okuyabildiği varsayılacak ve okuyucu yardımı verilmeyecektir.


CEVAP KÂĞIDINI İŞARETLEME DURUMU


Cevap kâğıtları standart boyutta, 9 puntodur. Büyük punto kitapçık talebinde bulunan adayların bu durumu göz ardı etmemesi gerekmektedir. Adaylar standart boyutta olan cevap kâğıdına işaretleme yapma durumlarına göre bu alanda ilgili yeri dolduracaklar ve adayların bu talepleri engel grubuna göre değerlendirilecektir. Cevap kâğıdına işaretleme (kodlama) yapamayan adaylardan Merkezimizden “işaretleyici” talebinde bulunanlara işaretleyici görevli yardımı verilir. Sınavda işaretleyici görevli yardımı alan adayların, cevap kâğıdına sınavda kendisinin işaretleme (kodlama) yapmasına izin verilmez. İşaretleyici yardımı talep ettiği halde sınavda cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı da aldığı tespit edilen engelli adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavda işaretleyici yardımı alan adayların cevap kâğıtlarındaki ve soru kitapçığının kapağı üzerindeki bilgiler, salon görevlileri tarafından doldurulur.


SINAV SALON TERCİHİ


Bu bölüm, Özel Durumlarda yer alan sağlık sorunları ve sosyal uyum (dikkat eksikliği, hiperaktivite, bazı ruhsal ve duygusal sağlık sorunları, otizm vb.) nedeniyle ihtiyaç duyulan tekli veya toplu salon bilgisini içermektedir. Özel Durumlarda belirtilmeyen sebeplerden dolayı tekli salonda sınava girmesi gereken


adayların bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir. Adayların bu talepleri ÖSYM tarafından değerlendirilecektir. Sürekli veya geçici engel/sağlık sorunu nedeniyle okuyucu ve/veya işaretleyici isteyen adayların atamaları tekli salonlara yapılmaktadır.


SINAV SALONUNA ERİŞİM DURUMU


Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler sınav yeri atamalarında kullanılacaktır. Asansörü olmayan binalara veya giriş kat salonları dolu olan binaların ara katlarına yapılacak atamalar, adayların bu kısımda yer alan “Merdiven Çıkabilir” ve “Merdiven Çıkmakta Zorlanıyor” bilgilerine göre yapılacaktır.


SINAVA GETİREBİLECEK ARAÇ VE GEREÇLER

Bu bölümde adaylar, sınav salonuna getirip kullanmak istedikleri araç ve gereçleri işaretleyeceklerdir. Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler, sınav yeri atamalarında kullanılacaktır. Bu konuda ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır. Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda yer almayan araç gereç ile sınava girme talebi olan adayların (bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri halinde) talepleri, Başkanlığımızca değerlendirilecektir.

Sağlık sorunu olan adaylardan okuyucu/işaretleyici veya işaretleyici isteğinde bulunmayan ve yardıma ihtiyacı olmaksızın sınav salonuna gidebilecek durumda olan adaylar sınav binası girişinde güvenlik görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle dikkatlice kontrol edilmek kaydıyla sınava giriş belgesinde belirtilmeyen ilaç (tane ile), sargı bezi, koltuk değneği, atel, yürüteç, baston, boyunluk, korse, oturma simidi, alçı, bandaj, dizlik, göz damlası, astım ilacı/pompası/sprey ile Sınava Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda sınava girebileceklerdir.

SAĞLIK/ENGEL DURUMU NEDENİ İLE İLAÇ, ÖZEL BİR ALET, ARAÇ GEREÇ VE CİHAZLA SINAVA GİRECEK ADAYLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR


Sağlık/engel durumu nedeni ile ilaç, alet, araç gereç ve cihazla sınava girmeleri gereken adayların, sınav konforunu temin etmek ve daha rahat koşullarda sınavlarını gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, ilgili alet, araç gereç ve cihazları ile sınava girmelerine izin verilecektir. Sınav güvenliğini zedeleyecek nitelikte olan alet, araç gereç ve cihazı kullanmak durumunda olan adaylar, Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunun ilgili seçeneğini işaretlemeleri durumunda, sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu- kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır. Bu salonların bulunduğu binalarda bina girişi ve her salonda sınav uygulaması kamera ile kayıt altına alınacaktır. Bu tür alet, araç gereci kullanan adaylardan söz konusu sınav salonlarında sınava girmek istemeyenler, diğer engelli adayların sınava alındığı binalarda ilgili alet, araç-gereç ve cihazı kullanma izni verilmeden sınava alınacaklardır. Bu kapsamda, form üzerinde belirtilen talepler ve ÖSYM tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, sınavda aşağıda belirtilen alet, araç gereç ve cihazı kullanacak adayların bina/salon atamaları aşağıdaki kurallar çerçevesinde yapılacaktır:

 1. Elektronik büyüteç /masa lambası / İleostomi Torbası-Adaptörü kullanacak olan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

 2. Kalp pili / kâğıt torba / koyu renk camlı gözlük kullanan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.

 3. İnsülin iğnesi, kalemi, şeker ölçüm sensörü, enjektör, şırınga, şeker ölçüm cihazı kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tarafından bu araç gereç ve cihazları kontrol edilerek tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.

 4. Sınav esnasında yanlarında meyve suyu ve/veya ek gıda (paketli) bulundurma zorunluluğu olan adaylar, gıda paketleri Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tarafından kontrol edildikten sonra tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklar ve sınavda yiyecek/içeceklerini kendi sıraları üzerinde bulundurabileceklerdir.


 5. İnsülin Pompası kullanan adaylar, insülin pompası Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tarafından kontrol edildikten sonra tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.

 6. Üzerinde protezi / ortezi olan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısının kontrolüyle engelli salonlarında sınava alınacaklardır.

 7. Üzerinde diren / katater bulunan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısının kontrolüyle engelli salonlarında sınava alınacaklardır.

 8. Sonda / havlu / peçete / bez / hasta bezi kullanan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.

 9. Kutu / şişe içinde ilaçla sınava girecek adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.

 10. İşitme Cihazı ve Biyonik Kulak kullanan adaylar, eğer kulaklıklar ve cihazları bedenlerinden ayrılabilir ise bu cihazlarıyla tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaktır. Cihazlar, adaylar tarafından sınav öncesi salon görevlilerinin salonda gösterdiği yerlere sınav tamamlandıktan sonra aday tarafından alınmak üzere bırakılacaktır.

  Sınav esnasında İşitme Cihazı ve Biyonik Kulak kullanmak durumunda kalan adaylar ise tercih ettikleri sınav merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

 11. Tekerlekli sandalye (akülü olanlar dâhil) kullanan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonunda sınava alınacaklardır.

 12. Elektronik olmayan büyüteç kullanan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.

 13. Prizmatik Gözlük / teleskopik gözlük kullanan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu malzemelerinde bir aparat takılı olan adaylar ise tercih ettikleri sınav merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

 14. Abaküs kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısının kontrolüyle tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.

 15. Küptaş veya Kabartmalı Yazı Tableti ve Kalemi kullanan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.

 16. Braille Daktilo kullanan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

 17. Beyaz Tahta ve Kalemi kullanan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.

 18. Büyüteç gözlüğü kullanan adaylar, bu malzemeleri Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tarafından kontrol edilerek tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Gözlüğünde aparat takılı olanlar ise tercih ettikleri sınav merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.


GENEL KURALLAR


KURAL 1: Engeli nedeniyle herhangi bir elektronik alet/araç gereç kullanan engelli adaylar, sınav merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.


KURAL 2: Vücut üzerine monte edilen ve elektronik olmayan alet ve araçlarla sınava girecek adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.


KURAL 3: Engelli salonunda herhangi bir alet/araç gereç ile sınava giren aday olması durumunda Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı bu alet/araç gereci tek tek kontrol ettikten sonra adayı sınav binasına alacaktır.


KURAL 4: ÖSYM tarafından her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav binalarına atanan adaylar, ihtiyacı olan araç gereç ve cihazları kendileri getireceklerdir. Sınavdan önce sınav görevlileri


bu araç gereç ve cihazları kontrol edecek ve sınav güvenliğini zedeleyecek bir durum olmadığını onaylayıp kullanım izni verdiği takdirde adaylar, söz konusu araç gereç ve cihazlarını sınavda kullanabileceklerdir. Güvenlik ihlali yapan adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.


KURAL 5: Engelli/sağlık sorunu olan adaylar, sınavda kullanmak istedikleri cihazların özelliklerini de belirtir dilekçelerini, başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ileteceklerdir. ÖSYM, cihazın özelliklerini inceleyecek ve gerekirse cihaz ile ilgili ek bilgiler talep ederek yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde adayı sınava alabilecektir. Adaylar, ÖSYM tarafından sınavda kullanılması uygun bulunmayan cihazlarıyla sınava alınmayacaklardır. 1. Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık dalı eğitimi için;

  1. fen fakültesi ya da dengi fakültelerin kimya bölümü ve biyokimya bölümü,

  2. kimya yüksekokulu,

  3. eczacılık fakültesi,

   ç. eczacılık yüksekokulu,

  4. veteriner fakültesi


image

Tablo 1A *

Tıp Dışı Meslek Mensupları İçin (T.D.M.M.İ)

image

Tablo 1B

Mesleki Bilgi Sınavı Testlerinin Yaklaşık Kapsamları

*Tıp dışı meslek mensubu olup başvuracak adayların yukarıda belirtilen uzmanlık dalları için ilgili fakülte, yüksekokul ve bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. Eczacılık yüksekokulu mezunlarının eczacı unvanı taşıyor olmaları gereklidir.

Testin Adı

Alanlar

Testteki

Soru Sayısı

Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT)

Anatomi

Histoloji ve Embriyoloji Fizyoloji

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Mikrobiyoloji Tıbbi Patoloji

Tıbbi Farmakoloji

13

7

8

18

18

18

18

Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT)*

Dâhiliye Grubu Pediatri Cerrahi Grubu

Kadın Hastalıkları ve Doğum


* Soruların yaklaşık %5’i güncel sağlık konularından oluşacaktır.

35

25

30

10

3374

TIP

3156

ECZACILIK

6373

VETERİNER

3132

BİYOKİMYA

3240

KİMYA


image

Tablo 6

Mezun Olacağı/Olduğu Lisans Programı (*)

(*) Birden fazla eğitim bilgisi olan adaylar, sadece bir eğitim bilgisi alanını seçebileceklerdir. Tercih ve yerleştirme işlemlerinde seçilmiş olunan eğitim bilgisi kullanılacaktır.


Tablo 7 Uzmanlık Dalları Eğitim Süreleri

UZMANLIK DALLARI

EĞİTİM SÜRELERİ (yıl)

ACİL TIP

4

ADLİ TIP

4

AİLE HEKİMLİĞİ

3

ANATOMİ

3

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

5

ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ

3

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

5

ÇOCUK CERRAHİSİ

5

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

4

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

4

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

4

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

5

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

4

FİZYOLOJİ

4*

GENEL CERRAHİ

5

GÖĞÜS CERRAHİSİ

5

GÖĞÜS HASTALIKLARI

4

GÖZ HASTALIKLARI

4

HALK SAĞLIĞI

4

HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ

3

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

4**

İÇ HASTALIKLARI

4

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

4

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

5

KARDİYOLOJİ

5

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

5

NÖROLOJİ

5

NÜKLEER TIP

4

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

5

PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

5

RADYASYON ONKOLOJİSİ

5

RADYOLOJİ

5

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

4

SPOR HEKİMLİĞİ

4

SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP

3

TIBBİ BİYOKİMYA

4

TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ

3

TIBBİ FARMAKOLOJİ

4

TIBBİ GENETİK

4

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

4

TIBBİ PATOLOJİ

4

ÜROLOJİ

5

* Tıpta Uzmanlık Kurulunun 2 Haziran 2022 tarihli ve 2091 sayılı Kararıyla eğitim süresi üç yıldan dört yıla çıkarılmıştır.

** Tıpta Uzmanlık Kurulunun 22 Haziran 2022 tarihli ve 2105 sayılı Kararıyla eğitim süresi üç yıldan dört yıla çıkarılmıştır.


e-Devlet Şifresi ile ÖSYM Sistemlerine Giriş


Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli giriş yapabileceklerdir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemler, e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak da gerçekleştirilebilecektir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adayın kendisine aittir. Bu nedenle şifre hiç kimseyle paylaşılmamalıdır. Ayrıca e- Devlet Kapısından “Tek Tıkla Giriş” özelliği kullanılarak da yukarıda belirtilen uygulamalara güvenli giriş yapma, ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemine (https://odeme.osym.gov.tr) erişilebilme ve ÖSYM sisteminde var olan sınav/yerleştirme sonuçlarını toplu olarak görme ekranına erişim özelliği eklenmiştir. ÖSYM Merkezi (Bilkent-Ankara) ve Başvuru Merkezlerinde aday veya görevliye e-Devlet şifresi verme işlemi yapılmamaktadır.ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (6698 sayılı Kanun) 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınmasının şekilleri ve hukuki nedenleri, işlenme amaçları ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 1. Veri Sorumlusu

  6698 sayılı Kanun uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak ÖSYM tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

  Kişisel verileriniz 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun (6114 sayılı Kanun), 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi) ve ilgili diğer mevzuat gereğince ÖSYM’nin yürütmekle görevli olduğu kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla iş ve işlemlerimizde kullanılmak üzere faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, geliştirilmesi, her türlü bildirimlerde bulunulması, istatistiki bilgilerin toplanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz 6114 sayılı Kanun’un 6. maddesinin onuncu fıkrası ile 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

  ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  6114 sayılı Kanun, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuatta yer alan görevlerin yerine getirilmesi için kişisel verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik ortamlarda toplanabilecek ve saklanabilecektir.

 4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Toplanan tüm bilgiler hakkında 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi uyarınca;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 5. 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

  haklarına sahipsiniz.

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için; “ÖSYM Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent, Çankaya/ANKARA” adresine, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep ettiğiniz haklarınıza yönelik açıklamaları içeren yazılı ve imzalı dilekçe ile veya 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan diğer başvuru usulleriyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine şahsen başvurabilirsiniz (ÖSYM KEP adresi: osym@hs01.kep.tr).


  ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR


  Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada verilen “Genel Amaçlı Dilekçe” örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın ne istediğini açıkça belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

  Adaylar, dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

  Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçilmiştir. Aday, evrak referans numarasını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik/Y.U. Numarası ve internet erişim şifresi ile edinecektir.

  Adayın https://ais.osym.gov.tr adresinde işlem yapabilmesi için herhangi bir sınava başvuru işlemi sırasında edindiği aday internet erişim şifresini kullanması gerekir. Bu şifre, adayın sonraki yıllarda da ÖSYM’nin internet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sınava giriş belgesi edinme, sonuçları öğrenme, bireysel başvuru, tercih yapma, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme vb.) kullanılacaktır. Bu nedenle adayın bu şifreyi unutmaması, kimseye vermemesi ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen ya da yeniden edinmek isteyen adaylar sınava giriş için geçerli kimlik belgeleriyle birlikte şahsen ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine başvurmalıdır.


  Dilekçe yazılmaması gereken konular:

  Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik/Y.U. Numarası ve internet erişim şifresi ile kendileri gerçekleştirecektir.


  Dilekçe yazılmasını gerektiren konular:

  Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:

Genel Amaçlı Dilekçe

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA

Bilkent / ANKARA

Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.


.… / …. / ..........


(İmza)


T.C. Kimlik / Y.U.

Numarası
Evrak Referans

Numarası


Adı ve Soyadı


Sınav Adı / Yılı


Baba Adı


Sınav Dönemi


Doğum Yeri


Telefon No


Doğum Tarihi//

E-posta

@


Yazışma AdresiPosta Kodu


İlçe


İlSemtTaleplerDİKKAT:

Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır. Aşağıdaki durumlarda dilekçe yazılmayacak, bu bilgilerdeki değişiklikler, öngörülen süreler içerisinde internet ortamında adayın kendisi tarafından gerçekleştirilecektir.

 1. Kimlik bilgilerinde değişiklik isteği* (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır.)

 2. Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği*

 3. İletişim bilgilerinde değişiklik isteği*

* ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından yapılan bilgi değişiklikleri, ilgili sınavın "Güncelleme" sayfasından yapıldığı takdirde ilgili sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. "Profilim" sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.

Dilekçe, ilgili sınav/yerleştirme kılavuzlarında belirtilen sürelerde Başkanlığımıza ulaştırılmalıdır. Süre hesabında, dilekçenin ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınır.

2023-TUS 2. DÖNEM BAŞVURU KILAVUZU


SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR*


* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.


Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve Mobil Bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı


Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik veya Y.U. Numarasını, adını, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırabilirler.


Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir.

Ek yerleştirme ücreti (50,00 TL), ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.


Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.