Ana Sayfa / TUS Rehberi / Tus Sınavında Yabancı Dil

Tus Sınavında Yabancı Dil

TUS, 2012-TUS İlkbahar Dönemi Sınavından itibaren sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecektir. Sınavın sabah oturumunda Temel Tıp Bilimleri Testi-1, öğleden sonra oturumunda Temel Tıp Bilimleri Testi-2 ile Klinik Tıp Bilimleri Testi uygulanacaktır. Tüm testlerde 120′şer soru bulunacak ve sınav süreleri 2,5 saat (150 dakika) olacaktır. Böylece tıp fakültesi mezunu adaylar ile tıp dışı meslek mensupları adayların her birinin cevaplandıracağı soru sayısı 240 olacaktır.

Sınavın sabah oturumu 9.30’da, öğleden sonraki oturumu 13.30’da başlayacaktır.

İlgili Yönetmelik hükümleri (1 Temmuz 2011 tarih ve 27981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) uyarınca, TUS sonuçlarına göre adayların yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır.

Yabancı dil sınav (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında(ÜDS)) sonuçları, sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.” 2011-TUS Sonbahar Dönemi Sınavına ve daha sonraki yıllarda yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarına başvuracak adayların yerleştirme işlemlerinde bu hususa dikkat etmeleri yararlarına olacaktır.

TUEY’in yabancı dil yeterliliği hakkındaki düzenlemesi 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer almaktadır. Buna göre; TUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nda yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır.

Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara TÖMER’e yaptırılan TIPDİL sınavından da yüz üzerinden en az elli puan alanlarda sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile muaf olmaktadır.

Daha önce yapılmakta olan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az elli puan alanlar Tıpta Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir. Bahsedilen yabancı dil sınav sonuçları beş yıl süre ile geçerlidir ve beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında ilgili sınava başvuru tarihi dikkate alınır.

(Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarına başvuracak adayların yerleştirme işlemlerinde bu hususlara dikkat etmeleri yararlarına olacaktır.) Ayrıca, adayların, tercih aşamasında uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosu yoluyla yukarıda sözü edilen sınavların elli puanına denk kabul edildiği ilan edilen bir sınav sonuç belgesinin noter onaylı suretini tercih tarihi bitmeden (tercih tarihinin son günü saat 12.00’ye kadar) ÖSYM’ye dilekçe ekinde ulaştırmaları halinde de yerleştirme işlemleri yapılabilecektir. (03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosu ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer almaktadır.)

TIP DİL SINAVININ DETAYLARI NELERDİR?

SINAV TARİHLERİ: Yılda iki kez yapılmaktadır. (Nisan ve Eylül TUS/DUS sınavlarından önceki bir tarihte yapılmaktadır, Duyurular http://tipdil.ankara.edu.tr adresinden takip edilebilir)

SINAV SÜRESİ: Sınav süresi 150 dakikadır.

SORU SAYISI: 80 adet (5 seçenekli, çoktan seçmeli)

SINAV ALANLARI: İngilizce, Almanca, Fransızca Adaylar bir dönemde, yalnız bir yabancı dilden sınava girebileceklerdir. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır.

SINAV YERİ: Ankara

SINAV ÜCRETİ: Sınav ücreti 70 (yetmiş) TL

SINAVIN UYGULAYICISI: Ankara Üniversitesi adına Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM)’dir.

BAŞVURU KAPSAMINA GİREN KİŞİLER: Tıp, Diş Hekimliği ya da Sağlık Bilimi ile ilgili fakültelerde öğrenci olanlar, uzmanlık eğitimine devam edenler ve mezun olanlar ya da mezun olacak durumda olan kişiler TÖMER TIPDİL Sınavı’na başvuru yapabilirler.

BAŞARILI OLMA KOŞULU VE GEÇERLİLİK SÜRESİ “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” uyarınca, mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesinde yabancı dil koşulunun sağlanması için TÖMER TIPDİL Sınavı’ndan 100 üzerinden en az 50 puan alınması gerekir. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında ise mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.

TIPDİL BAŞVURU Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için adaylar, 2015 Mart Dönemi TÖMER TIP DİL SINAVI Kılavuzu’na asym.ankara.edu.tr internet adresinden erişebilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Nasıl hazırlanalım?

Bizim önerebileceğimiz TUS Hazırlık Merkezlerimizdeki kursiyerlerimize de tavsiye ettiğimiz; ÜDS ve KPDS sağlık bilimleri hazırlığı için  “Prospektus Serisi ÜDS ve KPDS İNGİLİZCE” kitabıdır

Bol miktarda kelime öğrenmek, İngilizce tıp kitaplarından paragraf çalışmaları ve tıbbi metinleri anlama egzersizleri yapmak mantıklı stratejiler olabilir.

Ayrıca TUS hazırlık merkezlerimizdeki kurs programlarına kayıt olanlar için Offline sistemde yabancı dil sınavına hazırlık derslerinden de yararlanabilirsiniz.

 Soru Örnekleri ve TUS Yabancı Dil Sınavında Yenilikler (07 Şubat 2011)

Tıpta Uzmanlık Kurulunun da görüşü alınarak TUS mesleki yabancı dil sınavına yönelik iyileştirmeler yapılmıştır. Buna göre 2011-TUSİlkbahar Döneminden itibaren:

  • TUS mesleki yabancı dil sınavı, mesleki bilgi sınavı ile aynı günde saat 09.30-10.45 arasında uygulanacaktır.
  • TUS mesleki yabancı dil sınavının içeriği değişecek; test, yabancı dilde 20 metin ve her metin için 5’er Türkçe soru (toplam 100 soru) yerine tümüyle yabancı dilde, adayların sağlık alanında yabancı dil yeterliğini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır.
  • TUS mesleki yabancı dil sınavının değerlendirmesinde, adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden yabancı dil puanı hesaplanacaktır
  • Tüm TUS adayları mesleki bilgi sınavına girecektir. TUS mesleki yabancı dil sınavının değerlendirmesi, mesleki bilgi sınavından sonra yapılacaktır.
  • TUS mesleki yabancı dil sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alan adaylar ile ÜDS veya KPDS’den en az 50 puan alan adaylar Tıpta Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir.


ÜDS Sağlık Bilimleri Soru Örnekleri

1. – 5. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

1- Pain is a highly subjective —- that no two people experience in exactly the same way.

A) regulation
B) sensation
C) reinforcement
D) coincidence
E) inquiry


2- Even during its early phases, the French Revolution aroused —- conflict throughout Europe.

A) ignorant
B) accessible
C) significant
D) durable
E) fertile


3- As a migraine develops, pain —- worsens and chemicals from the brain stems cause spasms in the brain’s blood vessels.

A) recklessly
B) progressively
C) productively
D) confidentially
E) synthetically


4- A study conducted by the University of Cambridge —- that 40 per cent of spam or junk e-mail goes to addresses starting with an A, M, S, R or P.

A) borrowed
B) revealed
C) remained
D) created
E) experimented


5- As people mature and gain experience in a variety of situations, they learn strategies for —- their emotions.

A) sending out
B) clearing out
C) going off
D) dealing with
E) stepping down